Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
DC-213/215 USB/Ethernet ADSL modem
3
1.3 Kenmerken van de DC-213/215 ADSL Modem/Router
De DC-213/215 ADSL Modem/Router heeft de volgende kenmerken:
ADSL Multi-Mode-norm: Het apparaat ondersteunt een downstream verzendsnelheid van
maximaal 8 Mbps en een upstream verzendsnelheid van maximaal 1024 Kbps. Het voldoet
aan de Multi-Mode-norm (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2); G.hs
(G994.1)).
Ondersteuning van meerdere protocollen voor het tot stand brengen van een
verbinding: Ondersteunt PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), RFC 1483
encapsulation over ATM (bridged of routed), PPP over Ethernet (RFC 2516) en IPoA (RFC
1577) om verbinding te maken met de Internet Service Provider (ISP). Het product
ondersteunt tevens VC-gebaseerde en LLC-gebaseerde multiplexing.
Network Address Translation (NAT): Biedt meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang
tot externe services, bijvoobeeld het Internet, via één IP-adres of één Internet-account.
Bovendien worden meerdere Application Layer Gateways (ALG) ondersteund, waaronder
webbrowsers, ICQ, FTP, Telnet, e-mail, nieuwsgroepen en Ping.
Domain Name System (DNS): Zet de domeinnaam om naar een gebruikersvriendelijke
naam, bijvoorbeeld www.yahoo.com, en een IP-adres. Wanneer een lokale pc zijn DNS-
server instelt met het IP-adres van deze router, wordt elk verzoek om een DNS-conversie
van de pc aan deze router doorgestuurd naar de echte DNS in het externe netwerk. Nadat
de router het antwoord ontvangt, stuurt deze het terug naar de pc.
PPP over Ethernet (PPPoE): Het apparaat is voorzien van een ingebouwde PPPoE-
clientfuntie om een verbinding tot stand te brengen. Gebruikers kunnen een hogere
toegangssnelheid verkrijgen zonder het werkingsconcept te wijzigen, terwijl één en
hetzelfde ISP-account wordt gebruikt en er maar voor één Internet-account hoeft te worden
betaald. Er is geen PPPoE-clientsoftware benodigd voor de lokale computer. Tevens heeft
het apparaat een functie die ervoor zorgt dat de verbinding automatisch wordt hersteld
wanneer deze is verbroken of dat de verbinding wordt verbroken na een bepaalde tijd van
inactiviteit.
Virtual Server: De gebruiker kan specificeren welke services zichtbaar zijn voor externe
gebruikers. De router inkomende verzoeken detecteren en doorsturen naar de specifieke
lokale computer die de betreffende service aanbiedt. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een pc
in het LAN als webserver laten functioneren binnen het netwerk en blootgeven aan het
externe netwerk. Externe gebruikers kunnen dan rechtstreeks een kijkje nemen op de
webserver, die wel wordt beschermd via NAT. Een DMZ-hostinstelling wordt ook verschaft
aan een lokale computer die zichtbaar is voor het externe netwerk, het Internet.
Bridge Filtering: Filtert het pakket op basis van het MAC-adres. Deze functie verhoogt de
prestaties van LAN en WAN en zorgt voor een betere beveiliging.
Dynamic Host Control Protocol (DHCP) client en server: In de WAN-omgeving kan de
DHCP-client automatisch een IP-adres verkrijgen van de Internet Service Provider (ISP). In
de LAN-omgeving kan de DHCP-server IP-adressen toekennen aan meerdere clients en deze
inclusief IP-adres, subnetmask en DNS-IP-adres distribueren naar de lokale computers. Zo
kan het lokale IP-netwerk gemakkelijk worden beheerd.
Gebruikersvriendelijke interface: Biedt een gebruikersvriendelijke interface voor
configuratie en beheer.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom DC-213 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom DC-213 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info