622437
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
V2DBR
Handleiding Sistec MT meubelkluis Nederlands
Waarschuwing: Installeer eerst een 9V batterij voordat u het slot sluit!
Om te openen:
Code invoeren, 1-2-3-4-5-6 (code af fabriek)
Kluisdeur (binnen 3 seconden) ontgrendelen en openen.
Sluiten:
Deur sluiten en handgreep volledig in dichtpositie draaien. Het slot is gesloten. Ter controle
blokkering testen.
Manipulatieblokkering:
Na viermaal een foute code, is het toetsenbord 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode
wordt iedere tien seconden een signaal gegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer
tweemaal een foute code ingegeven, dan begint de wachttijd opnieuw.
Code wijzigen: bij geopende deur!
“0” Ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende wijziging aan:
- oude code invoeren
- nieuwe code invoeren (dubbeltoon) en nogmaals invoeren. (dubbeltoon)
Bij een invoerfout (lange toon) blijft de oude code actief.
Tweede openingscode
Om te activeren:
“1” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
- tweede code tweemaal invoeren
De tweede code kan op dezelfde manier als de managercode veranderd worden. Met de
managercode kan de tweede code verwijderd worden maar niet omgekeerd)
Om te verwijderen:
“3” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
De tweede code is verwijderd.
Stroomvoorziening/Batterij wisselen
Een serie van signalen duidt aan dat de batterij zwak is en vervangen dient te worden.
Gebruik alleen 9V ALKALINE batterijen!!! De deksel van het batterijvak bevindt zich aan de
onderzijde van het toetsenbord.
User manual Sistec MT furniture safe English
Warning: Please first install a 9V battery before you close the lock!
To open
Enter code: i.e. 1-2-3-4-5-6 (factory code);
unlock door and open. If not opened within 3 seconds, the lock secures automatically.
Locking:
Close door and turn handle fully to closing position. The lock is secured. Control blocking status by
trying to turn handle back.
Manipulation protection:
Entry of four consecutive invalid codes keypad is blocked for 5 minutes. During this period, the light
flashes every 10 seconds and ant key press causes a long signal. After expiration, entry of two more
invalid codes restarts the 5-minute blocking period.
Change code: with safe door open
Press and hold key “0” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter old code (double signal)
- enter new code (double signal) and repeat new code (double signal)
In case of entry errors (long signal), the old code remains valid.
Second opening code
Activate:
Press and hold key “1” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter manager code
- enter secondary code twice (double signal after each)
The second code can be changed like the Manager code. With the Manager code, the secondary code
can be deleted. This is not possible the other way round.
Delete secondary code:
Press and hold key “3” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter manager code. The secondary code is deleted.
Current supply / battery change:
A series of signals indicates that the battery is weak and must be replaced.
Use only 9V ALKALINE batteries! The battery compartment is located at the bottom of the entry unit.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sistec MT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sistec MT in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sistec MT

Sistec MT Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info