Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/95
Pagina verder
1
Singer
®
is een geregistreerd handelsmerk van The Singer Company Ltd en haar vertegenwoordigers.
©
2008
1. Laat uw de stekker nooit in het stopcontact wanneer u geen toezicht hebt op de naaimachine. Trek de stekker van deze
naaimachine altijd onmiddellijk na het gebruik en voor reinigingsbeurten uit het stopcontact.
WAARSCHUWING
-
1. Voorkom dat de naaimachine als speelgoed wordt gebruikt. Men dient zeer voorzichtig te zijn wanneer deze naaimachine
wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
2. Gebruik deze naaimachine alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is zoals is beschreven in deze handleiding. Gebruik
alleen hulpstukken die aanbevolen zijn door de fabrikant, zoals vermeld in deze handleiding.
3. Gebruik deze naaimachine nooit als deze een beschadigde kabel of stekker heeft, als deze niet correct functioneert, als
deze op de grond is gevallen of beschadigd is of wanneer deze in het water is gevallen. Breng de naaimachine naar de
dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of naar een servicecenter ter controle, reparatie, elektrische of mechanische afstelling.
4. Gebruik de naaimachine nooit wanneer er luchtopeningen geblokkeerd zijn. Houd ventilatie-openingen van de naaimachine
en van het voetpedaal vrij van ophopingen van pluizen, stof en los textiel.
5. Gooi nooit een voorwerp in een opening en steek dit er evenmin in. Laat de machine niet vallen.
6. Gebruik de machine niet buiten.
7. Gebruik de machine niet op een plaats waar aërosol(spray)-producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt bewaard.
8. Om de machine te ontkoppelen, zet u de Aan-/Uit-schakelaar in de Uit-positie, vervolgens trekt u de stekker uit het
stopcontact.
9. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te trekken pakt u de
stekker vast, niet de kabel.
10. Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Speciale aandacht is vereist rond de naald van de naaimachine.
11. Gebruik de naaimachine nooit met een beschadigde naaldplaat. Een beschadigde plaat kan ertoe leiden dat de naald breekt.
12. Gebruik geen kromme naalden.
13. Trek niet aan of duw geen textiel wanneer u aan het naaien bent. Daardoor kan de naald worden kromgebogen hetgeen tot
breken kan leiden.
14. Schakel de naaimachine uit wanneer u instellingen in de omgeving van de naald tot stand brengt, zoals het inrijgen van de
naald, het verwisselen van de naald, het inrijgen van de spoel of het vervangen van het voetje.
15. Trek de stekker van de naaimachine altijd uit het stopcontact wanneer er afdekkappen worden verwijderd, er wordt gesmeerd
of wanneer er eventuele andere service-instellingen worden uitgevoerd die vermeld zijn in de bedieningshandleiding.
Wanneer u een electrisch apparaat gebruikt, dienen de fundamentele veiligheidsvoorschriften altijd te worden nageleefd, met
inbegrip van de volgende punten.
Lees alle instructies goed door voordat u de machine gebruikt.
GEVAAR
-
Om het risico van elektrische schokken te verminderen:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Om het risico van brand, vuur, elektrische schokken of verwondingen van
personen te verminderen:
PAS OP
Gevaar door bewegende onderdelen – ter voorkoming van gevaren voor verwondingen moet de machine
worden uitgeschakeld alvorens er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Men dient afdekkingen
voor het gebruik van de machine dicht te maken.
Bewaar deze instructies
Deze naaimachine is bestemd voor huishoudelijk gebruik en dergelijke.
VOETPEDAAL
Gebruik Yamamoto Electric, Model YC-485EC met deze naaimachine.
Deze machine voldoet aan de Elektromagnetische Compatibiliteit Richtlijn 89/336/EEG.
Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recycle symbool. Het betekent dat u hetapparaat, aan het
eind van zijn levensduur, apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemdverzamelpunt en niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag plaatsen. Dit zal het leefmilieu voorons allemaal ten goede komen.
(Alleen voor de Europesche Gemeenschap)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo,mijn naaimachine blijft lussen en stopt dan ineens .Lijkt wel of er een storing zit.
  Ik heb de machine al tig keren opnieuw ingesteld,ingericht spoel opnieuw opgewonden.
  Met hulp van YouTube filmpjes.
  En nog doet hij het niet.
  Wie weet raad? Gesteld op 27-7-2020 om 17:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  Bestaat er een uitsluitend Nederlandse handleiding, die uitgebreider is dan diegene die meegeleverd is met naaimachine Curvy 8770? Gesteld op 30-5-2020 om 09:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ook bij mij lijkt het voetpedaal niet te werken. Ontzettend irritant! Soms wil ik mijn nieuwe singer curvy uit het raam gooien en mijn oude machine weer gaan gebruiken. Moet ik een nieuw pedaal kopen, of ligt het aan de machine? Gesteld op 25-3-2020 om 13:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem! Ik had een nieuw pedaal besteld... zelfde probleem. Heb jij inmiddels een oplossing gevonden? Geantwoord op 22-4-2020 om 13:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hallo ik snap er niks van ik heb de machine nieuw..in rijgen gaat maar op 1 manier maar mjjn voet gaat niet vooruit wat doe ik fout? Gesteld op 8-8-2019 om 16:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Help!
  De voetpedaal van mijn nieuwe Singer Curvey 8770 doet het niet, Gesteld op 24-7-2019 om 14:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de voet van de machine transporteert niet meer wat moet ik doen?
  Gesteld op 1-2-2016 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik weet niet of dit de oplossing is, maar als je vrije arm losmaakt dan zit er aan de achterzijde een schakelaar op de machine dit is de transportschakelaar wellicht staat deze in de verkeerde stand. ( zie gebruiksaanwijzing blz 12)
   Hoop dat je hier iets mee kunt!. Succes!
   Groetjes, Carine Geantwoord op 1-2-2016 om 19:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Singer 8770 Curvy bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Singer 8770 Curvy in de taal/talen: Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info