Verklein
Vergroot
How to reset?
(1) Press the reset button for 6 seconds till the indicator
ash rapidly.Then device turns to smart wi mode.
(2) Press the reset button again for 6 seconds till the
indicator ash slowly. The device turns to AP mode.
MOTION SENSOR
INSTRUCTION
You can experience the various advanced features of
the product with the app, just try and do it yourself.
Main fuction
Operate status:alarm/normal (the device can be
triggered only once in 1 minute)
Alarm recording(click”HISTORY”).
Turn O/On push notication(click”NOTICE”).
Linkage alarm setting
To connect two Sensors via scene setting.
Device sharing
Allow others to control the device
Push notication
Open/close push notication
Remove device
Restore default settings; Delete and add the device
again to clear the record by APP.
Make Your Home Smarter
Smart life
Code button
Battery
LED Light
Holder
Holder
Sticker Screw
Screw stopper
Inductive area
Battery: CR123A-3V X 1
Standby current: 34uA
Alarm current: 75mA-90mA
Standby time: 5 years
Battery Life: 2500 times trigger(1 year if trigger 7
times per day, 2 years if trigger 3 times per day)
Wireless type: 2.4GHz
Wireless standard: IEEE 802.11b/g/n
Wireless range: 45M
Sensitive distance: 6M
Operating Temperature: 0℃~ 40 (32°F104°F)
Operating Humidity: 20% 85%
Storage Temperature: 0 60 (32°F 140°F)
Storage Humidity: 0% 90%
Size: 50mm x 48mm x 48mm
Device Status
Smart Wi-Fi
AP mode
Triggered
Suspend mode
Reset
LED State
Indicator ashes quickly
Indicator ashes slowly
LED will rapidly blink,and OFF
after scheduled time
Indicator o
Indicator lights up for 4s and after
2 seconds lights o, device goes
into conguration mode
Thanks for
Choosing our WiFi Smart Home Sensors
What’s the App User Interface Like ?SpecicationsProduct Conguration Experience Advanced FeaturesLED State Get Started with Tuya Smart App
1. Download APP
Download the "Smart life" app
from APP Store or Google Play
to your mobile.
2. Register and Login
Launch the "Smart life" app.
To register,enter your mobile phone number or email
address,create a password ,then login to the app.
Login if you have an account already.
3. Add Device
Power on the smart sensor which default's mode is
Smart WiFi mode.
Select the “+ symbol on the top right-hand corner.
Select your product type and follow the instructions of
the app.
If the connecting fails,try using AP Mode
On the “Add device page select AP Mode on the top
right-hand corner and follow the instructions of the app.
Finally,have fun!

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvergear 1832 - Motion Sensor bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvergear 1832 - Motion Sensor in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1.27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info