Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/100
Pagina verder
- 12 -
Démarrage immédiat 1
En mode veille, tournez le sélecteur rotatif r
vers la droite et réglez le temps de cuisson souhaité.
Démarrez la cuisson avec une puissance de 900 W
en appuyant sur la touche Start/démarrage im-
médiat r .
Démarrage immédiat 2
Cette fonction vous permet de commencer immédia-
tement la cuisson à une puissance de 900 W durant
30 secondes (ou plus longtemps, jusqu'à 95 minutes).
Appuyez sur la touche Start/démarrage im-
médiat r . L'écran 1 affiche l'icône du
fonctionnement du micro-ondes , ainsi que
"00:30". Le micro-ondes démarre la cuisson
pendant 30 secondes. Le temps est décompté
à rebours.
Si vous souhaitez cuire plus longtemps que 30 se-
condes, appuyez sur la touche Start/démarrage
immédiat r , jusqu'à atteindre la durée sou-
haitée.
Les niveaux de temps se répartissent comme suit :
de 30 sec. à 5 min : par pas de 30 sec.
de 5 à 95 min : par pas de 1 min
Fonction grill
Remarque :
Utiliser toujours la grille pour le grill t.
Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal. Placez
toujours la grille t sur le plateau rotatif 3.
Risque d'incendie !
Lors de l'utilisation des fonctions grill, n'utilisez en
aucun cas des recouvrements ou une vaisselle
non thermorésistante, car ces derniers fondent ou
risquent de s'enflammer !
3 fonctions grill sont disponibles :
Fonction de grill "chaleur de voûte" (Gr 1) :
Pour cette fonction, la chaleur vient uniquement
du haut. Seul le grill supérieur est activé. Cette
fonction de grill est de ce fait déale pour les
sandwiches gratinés et les gratins.
Fonction de grill "chaleur de sole" (Gr 2) :
Pour cette fonction, la chaleur vient uniquement
du bas. Seul le grill inférieur est activé. C'est
pourquoi cette fonction de grill est idéale pour
les plats ou les aliments qui doivent être cuits/
grillés à partir du bas.
Fonction de grill "convection naturelle" (Gr 3) :
Pour cette fonction, la chaleur vient du haut et
du bas. Les grills inférieur et supérieur sont activés.
C'est pourquoi cette fonction grill est idéale pour
de fines tranches de viandes, des steaks, des
boulettes de viandes, de petites saucisses ou
des morceaux de poulet.
1. Appuyez une fois sur la touche grill 7.
pour activer la fonction grill.
L'écran 1 affiche l'icône de la fonction grill
"chaleur de voûte" et "Gr 1".
2. Réglez la fonction de grill souhaitée à l'aide
du sélecteur rotatif r :
"Gr 1" pour la chaleur de voûte,
"Gr 2" pour la chaleur de sole,
"Gr 3" pour la convection naturelle.
Confirmez votre sélection en appuyant sur la
touche Start/démarrage immédiat r .
2. Réglez le temps de cuisson souhaité avec le
sélecteur rotatif r . Le temps de cuisson
maximum réglable est de 95 minutes.
3. Appuyez sur la touche Start/démarrage immé-
diat r pour démarrer la fonction grill.
L'écran 1 affiche l'icône de la fonction de grill
sélectionnée / / . Le temps réglé est
décompté à rebours. Une fois le temps réglé écoulé,
"End" et "Hot" apparaissent à tour de rôle à l'écran 1.
Un signal sonore retentit plusieurs fois de suite.
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, English - 76 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info