Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 68 -
Defrosting by time
Note:
Always place the food to be defrosted on dishes
suitable for use in a microwave oven. Never place
it directly on the turntable 3!
1. When in standby mode, turn the rotary knob r
anticlockwise until 1 "A-12" and
appear in the display.
2. Press the Start/quick start button r .
3. Now set the required time using the rotary
knob r.
4. Press the Start/quick start button r to
start the defrosting process. The countdown
begins.
Note:
To ensure optimum defrosting, it is necessary to turn
the food during the defrosting process. The appliance
will remind you to turn the food over by sounding
a signal tone and showing "turn" in the display 1.
Open the appliance door, turn the food and then re-
close the door. Press the Start/quick start button r
to continue the defrosting process.
If you do not want to turn the food, just wait for the
signal tones to stop. The appliance will automatically
continue the defrosting process. We recommend
that you do turn the food. This will ensure an even
defrosting.
Recipes
Meat patty
Use around 125 g of minced beef to form
each patty (diameter approx. 75 mm, height
approx. 35mm).
Distribute the patties evenly around the
turntable 3.
Preparation
You will achieve the best results if you alternate
between the convection and microwave functions.
Always wait until the set cooking process has com-
pleted before setting the next process.
1. Convection 200°C, 4:00 min.
2. Microwave 900 W power, 5:30 min.
3. Convection 200°C, 2:00 min.
(depending on personal taste, a time of up to
4:00 min can also be used).
Baking frozen ready-made bread rolls
Select the convection function to bake bread
rolls.
Place 3-4 bread rolls on the turntable 3.
Pre-heating of the microwave is not required.
Select the following settings for the baking process:
Convection 170°C, duration: 12 minutes
If you wish to bake additional rolls directly after-
wards, shorten the baking time for these by about
1-2 minutes, as the appliance is now already pre-
heated.
71

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info