Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 67 -
Defrosting
Defrosting by weight
Note:
Always place the food to be defrosted on dishes
suitable for use in a microwave oven. Never place
it directly on the turntable 3!
You can use this function to defrost. The defrosting
time and the power level are calculated and set
automatically once you have entered the weight.
1. When in standby mode, turn the rotary knob r
anticlockwise until "A-11" appears in the
display 1 and flashes (see chapter
"Automatic menu").
2. Press the Start/quick start button r .
3. Now select the food to be defrosted by turning
the rotary knob r .
The following appears in the display 1 :
"d-01" and for "beef"
"d-02" and for "pork"
"d-03" and for "poultry"
"d-04" and for "fish"
"d-05" and for "pizza"
"d-06" and for "fruit/vegetables"
"d-07" and for "potatoes"
4. When the required food appears in the dis-
play 1, press the Start/quick start button r
.
5. Turn the rotary knob r to set the weight.
The following weights can be set:
"d-01"/ / "beef" 100 - 1800g
"d-02"/ / "pork" 100 - 1800g
"d-03"/ / "poultry" 100 - 1800g
"d-04"/ / "fish" 100 - 1800g
"d-05"/ / "pizza" 100 - 900g
"d-06"/ /"fruit/vegetables " 100 - 900g
"d-07"/ / "potatoes" 100 - 900g
5. When the required weight appears in the dis-
play 1, press the Start/quick start button r
. The appliance will then automatically
calculate the required defrosting time.
Note:
To ensure optimum defrosting, it is necessary to turn
the food during the defrosting process. The applian-
ce will remind you to turn the food over by sounding
a signal tone and showing "turn" in the display 1.
Open the appliance door, turn the food and then re-
close the door. Press the Start/quick start button r
to continue the defrosting process.
If you do not want to turn the food, just wait for the
signal tones to stop. The appliance will automatically
continue the defrosting process. We recommend that
you do turn the food. This will ensure even defrosting.
70

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info