Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 66 -
Example 2:
To heat 300 ml water, proceed as follows:
1. Turn the rotary knob r to the left (when
in standby mode) until "A-09" appears in the
display 1 and then confirm your selection by
pressing the Start/quick start button r .
2. Now set a weight of "300" using the rotary
knob r .
3. Press the Start/quick start button r to
start the cooking process.
Example 3:
To heat 300 g of appetizers, proceed as follows:
1. Turn the rotary knob r to the left (when
in standby mode) until "A-10" appears in the
display 1 and then confirm your selection by
pressing the Start/quick start button r .
2. Since "300" is always the first selection in the
display, press the Start/quick start button
r to start the cooking process.
Baking pizza
With the automatic programme "Pizza" you can
prepare delicious pizzas in the microwave. In this
case you can select between pizza programmes "P-01"
(deep-frozen pizza), "P-02" (refrigerated pizza) and
"P-03" (fresh pizza).
1. Turn the rotary knob r slowly to the left
(when in standby mode) until "A-05" appears
in the display 1.
2. Press the Start/quick start button r .
3. Now set the required pizza programme using
the rotary knob r :
"P-01" for deep-frozen pizza, temperature
approx. -18°, weight 150g450g ("P-01"
appears in the display 1).
"P-02" for refrigerated pizza, temperature
approx. 5°, weight 150g450g ("P-02"
appears in the display 1).
"P-03" for fresh pizza, temperature approx.
20°, weight 150g450g ("P-03" appears
in the display 1).
4. Confirm your selection by pressing the
Start/quick start button r .
5. Turn the rotary knob r to set the required
weight, and then confirm this by pressing the
Start/quick start button r .
The cooking process starts.
Note
If you are cooking pizza, you can place this directly
on the turntable 3. It will be very crispy. Ensure that
the edge of the pizza does not extend up to the
walls of the cooking compartment during cooking.
Example:
Proceed as follows to cook a deep-frozen pizza
weighing 450 g:
1. Turn the rotary knob r slowly to the left
(when in standby mode) until "A-05" appears
in the display 1.
2. Press the Start/quick start button r .
3. Now set the programme "P-01" using the
rotary knob r :
4. Press the Start/quick start button r .
5. Now set a weight of "450" using the rotary
knob r .
6. Press the Start/quick start button r to
start the cooking process. The appliance
calculates the time required automatically.
69

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info