Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 65 -
Note
If the meal is not completely cooked after the auto-
matic menu has finished, proceed as follows:
Use the cooking process stated in the table for
re-cooking. Start this process for a few minutes,
and check the cooking result.
When re-cooking a pizza using automatic menu
"P2", interrupt the cooking process by pressing
the Stop/child lock button as soon as
the pizza has been cooked enough.
Dis-
play
Symbol Food
Re-cook
with ...
A-01 Beef
"Grill" combina-
tion cooking
process - C 3
A-02 Pork
"Grill" combina-
tion cooking
process - C 3
A-03 Poultry
"Grill" combina-
tion cooking
process - C 3
A-04 Fish
"Grill" combina-
tion cooking
process - C 3
A-05 Pizza
"Pizza" auto-
matic menu - P2
A-06
Fruit/
vegetables
Microwave
operation with
900 W power
A-07 Potatoes
Microwave
operation with
900 W power
A-08 Warming
Microwave
operation with
900 W power
Risk of injury!
The turntable 3 is always very hot after a cooking
process using the grill! You should therefore always
use an oven cloth or heat-resistant oven gloves when
removing it from the cooking compartment.
Note:
Please note that the size, shape and the type of food-
stuff determines the result of the cooking process.
Example 1:
Proceed as follows to cook 400 g vegetables or
fruit:
1. Turn the rotary knob r to the left (when
in standby mode) until "A-06" appears in the
display 1 and then confirm your selection by
pressing the Start/quick start button r .
2. Now set a weight of "400" using the rotary
knob r .
3. Press the Start/quick start button r to
start the cooking process.
A-09 Beverages
Microwave
operation with
900 W power
A-10 Entrees
Microwave
operation with
900 W power
A-11
Defrosting
by weight
Microwave
operation with
100 W power
A-12
Defrosting
by time
Microwave
operation with
100 W power
68

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info