Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 58 -
2. Select the required mode (Hr 24 or Hr 12) by
turning the rotary knob r and then confirm
your selection by pressing the Start/quick start
button r .
Note:
The time display will only appear once you turn the
rotary knob r again, which enables you to
set the hour.
3. Select the required hour by turning the rotary
knob r and confirm your selection by
pressing the Start/quick start button r .
4. Select the required minutes by turning the rotary
knob r and confirm your selection by
pressing the Start/quick start button r .
The time display is now programmed.
To read the current time while the microwave is in
operation, press the Clock button q ; the time
is then shown in the display 1 for a few seconds.
Standby mode
The microwave automatically switches over to stand-
by mode, and the time is displayed, if no button is
pressed for a longer period. The display illumina-
tion also dims a few seconds after switching over
to standby mode.
Setting the kitchen timer
The microwave oven is provided with a kitchen timer
which you can use independently of the microwave
operation.
1. Press the TIMER button w while the appliance
is in standby mode. "0:00" is shown in the
display 1 along with symbol .
2. Now set the required time using the rotary knob
r . You can select any time range from
10 seconds to 95 minutes.
3. Press the Start/quick start button r .
The appliance emits an acoustic signal. The
countdown begins. After approx. 3 seconds
the current time is shown once again. The
kitchen timer will continue to run in the back-
ground. If you want to check the kitchen timer
inbetween times, press the TIMER button w.
The kitchen timer appears for a moment.
As soon as the set time period has expired, signal
tones sound.
Child lock
Engage this setting to prevent accidental activation
by children and other persons not familiar with the
operation of the appliance.
The symbol for the child lock appears in the
display 1 , which means that the appliance cannot
be operated as long as this function is activated.
Press the Stop/child lock button e and
hold it down until a signal tone is sounded and
the symbol for the child lock appears in
the display 1. The buttons and the control dial
now no longer have a function.
To deactivate the child lock, press the Stop/child
lock button e and hold it down until
a signal tone is sounded and the symbol for the
child lock goes out.
Query functions
Query the time during operation
During the cooking process, press the Clock
button q . The time will appear for a few
seconds in the display 1.
Query the power level operation
During the cooking process, press the Microwave
button 6 . The activated power level will
appear for a few seconds in the display 1.
61

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info