Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 57 -
Install the appliance as far away as possible
from radios and televisions. The operation of
the microwave oven can cause malfunctions of
radio and televsision reception.
Warning:
Do not install the microwave above a cooker or any
other appliance generating heat. Installation at such
a location could cause damage to the appliance
and thereby a subsequent lapse of the warranty
provisions.
Preparing the appliance
Remove the packaging material and the pro-
tective film applied to the panel and the door
opener button 2.
Do not remove the light grey flimmer
cover plate, which is mounted in the
cooking compartment to protect the
magnetron.
Insert the plug into a mains power socket. Use a
230 -240 V, 50 Hz, mains power socket with a
16 A fuse. We recommend that the microwave
is powered by its own mains circuit. If you are
unsure about how to connect the microwave
oven, consult a specialist.
Before the first regular usage of the microwave oven
the appliance must be heated up to remove any re-
maining production residues.
Once you have plugged the plug into the socket,
open the microwave door once by pressing the
Door opener button 2.
Switch the appliance on in grill operating mode
without foods and without accessories (turntable 3
and grill stands t):
Press the Grill button 7 . "Gr 1" will
appear in the display.
Turn the rotary knob r , as far as "Gr 3"
and the and symbols appear in the
display, then confirm the selection by pressing
the Start/quick start button r .
Use the rotary knob r to set a cooking
time of 10 minutes.
Press the Start/quick start button r to
start the grill process.
Note:
Light smoke generation and a slight smell can occur
on first usage, this is due to production residues.
These are not harmful. Provide sufficient ventilation.
For example, open a window.
After 10 minutes the appliance will switch itself
off automatically. Wait until it has cooled down
completely.
Remove the plug from the mains power socket
then, after cleaning the appliance with a moist
cloth, dry it carefully.
Place the turntable 3 inside
Place the turntable 3 centrally over the axle in
the cooking compartment. Ensure that it slides
completely onto the axle and is firmly seated.
Operation
Setting the Clock
After inserting the mains plug into the socket, open
the microwave door once. The display 1 shows
"1:00".
1. Press the Clock button q . "Hr 12" appears
in the display 1.
60

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info