Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 56 -
When using the microwave for heating do not
use products made of recycled paper. These
can contain minute fragments of metal, which
can generate sparks and/or fires.
We recommend the use of round/oval cook-
ware instead of square or oblong containers,
as food in corner areas tends to overcook.
The following list provides general hints to
assist you in selecting the correct cookware.
Cookware
Micro-
wave
oven
Grill
Con-
vec-
tion
Combi-
nation
Heat-resistant
glass
Yes Yes Yes Yes
Non-heat-
resistant glass
No No No No
Heat-resistant
ceramics
Yes Yes Yes Yes
Plastic crockery
suitable for
microwave
Yes No No No
Kitchen roll Yes No No No
Metal
tray/plate
No Yes Yes No
Grill stand No Yes Yes No
Alufoil & Foil
containers
No Yes Yes No
Risk of fire!
NEVER use the grill stand or other metallic objects
when you are using the appliance in the microwave
mode or in the combination cooking process.
Metals reflect the microwave radiation and it leads
to the generation of sparks. This could cause a fire
and irreparably damage the appliance!
Commissioning
Installation of the appliance
Risk of fire!
This microwave oven is not suitable for installation
in a kitchen cabinet. In closed cabinets sufficient
ventilation for the appliance cannot be assured.
The appliance could be damaged and there would
be the additional risk of a fire!
Select an even surface offering sufficient space
for the adequate ventilation of the appliance:
Ensure that you maintain a minimum distance
of 10 cm from neighbouring walls/surfaces.
Make sure that the door of the microwave
oven can be opened easily.
Maintain a gap of at least 20 cm above the
microwave oven.
Ensure that the electrical plug is accessible
without problem, so that in case of danger it
can be easily reached and removed.
Do not remove the pads underneath the micro-
wave oven.
Do not block the ventilation openings 5. If you
do, it could cause damage to the appliance.
59

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info