Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 55 -
Earthing information/correct installation
This appliance must be earthed. This appliance is
to be connected only to a correctly earthed power
socket. An individual circuit, solely for the connec-
tion of the microwave oven, is recommended.
Danger: Improper use of the earthing connector
could increase the risk of an electric shock.
Take note: Should have any questions about
earthing or the instructions on the use of this
electrical appliance, please consult an electrici-
an or a maintenance technician.
Neither the manufacturer nor the dealer can accept
liability for damage to the microwave oven or injury
to persons resulting from failure to comply with the
instructions for electrical connection.
Interference with other appliances
The operation of the microwave may cause inter-
ference on your radio, television or similar appliances.
If such interferences should occur, they may be reduced
or corrected by the following remedial measures:
Clean the door and the seal of the microwave.
Re-align the receiver antenna of your radio or
television.
Position the microwave in a different place to
the receiver.
Move the microwave away from the receiver.
Plug the microwave into another wall socket.
The microwave and the receiver should be
connected to different circuits.
Before you begin
Basic principles of microwave cookery
Arrange the food with consideration.
The thickest parts near the edges.
Pay attention to the cooking time. Select the
shortest possible stated cooking time and in-
crease as required. Food that is cooked too
long can begin to smoke or catch fire.
Cover the food during cooking with a lid suitable
for microwave cookery. The lid prevents splashing
and helps in the even cooking of the food.
While cooking, turn the food in the microwave
once so that items such as chicken or hamburgers
are cooked more quickly.
Large pieces of food, such as joints of meat,
must be turned at least once.
Completely re-arrange foods such as meatballs
after half the cooking time. Turn them and
move the meatballs from the middle of the
cookware to the edge.
Use suitable cookware
The ideal material for a microwave oven is
microwave-permeable, allowing the energy
to penetrate the container to heat the food.
Microwaves cannot permeate metal. For this
reason metal containers and cookware may
not be used.
58

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info