Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 51 -
Stainless Steel
Microwave
Introduction
Congratulations on the purchase of your new ap-
pliance.
You have decided to purchase a high-quality pro-
duct. The operating instructions are a constituent
of this product. They contain important information
regarding safety, use and disposal. Before using the
product, familiarise yourself with all operating and
safety instructions. Use this appliance only as described
and only for the specified areas of application.
Please also pass these operating instructions on to
any future owner(s).
Intended Usage
This appliance is intended for the heating up and
preparation of foods in accordance with the described
procedures.
Any modification to the appliance shall be deemed
to be improper use and entails considerable accident
hazards. The manufacturer accepts no responsibility
for damages arising from usage contrary to the in-
structions specified below.
This appliance is intended exclusively for use in
domestic households!
Do not use it in/for commercial, industrial or laboratory
areas/applications!
Scope of delivery
Stainless Steel Microwave
Turntable
Grill stand
Operating instructions
Concise information (2 no.)
Appliance description
Figure A:
1 Display
2 Door opener button
3 Turntable
4 Rollers
5 Ventilation slot
Figure B:
6 Microwave button
7 Grill button
8 Combination microwave - grill button
9 Combination microwave -
convection button
0 Convection button
q Clock button
w TIMER button (kitchen timer)
e Stop/child lock button
r Rotary knob / Start/quick start button
Figure C:
t Grill stands
Technical details
Nominal voltage: 230 -240 V
~
,
50 Hz
Maximum power consumption
Microwave: 1400 W
Grill: 1500 W
Convection: 1950 W
Maximum power delivery
Microwave: 900 W +/- 10%
Microwave frequency: 2450 MHz
54

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info