Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 43 -
Ontdooien
Ontdooien op gewicht
Tip:
Leg de te ontdooien levensmiddelen altijd op servies
dat geschikt is voor magnetrons. Nooit direct op het
draaiplateau 3!
Met deze functie kunt u probleemloos vlees,
gevogelte, vis, fruit/groente en pizza ontdooien. De
ontdooitijd en het vermogensniveau worden na de
invoer van het gewicht automatisch berekend en
ingesteld.
1. Draai in de stand-bystand de draaiknop r
tegen de wijzers van de klok in, tot op het
display 1 A-11” verschijnt en knippert
(zie het hoofdstuk “Automatische programma's”).
2. Druk op de toets Start/snelstart r .
3. Kies nu door de draaiknop r te draaien
het te ontdooien levensmiddel.
Op het display 1 verschijnt:
“d-01” en voor “rundvlees”
“d-02” en voor “varkensvlees”
“d-03” en voor “gevogelte”
“d-04” en voor “vis”
“d-05” en voor “pizza”
“d-06” en voor “fruit/groente”
“d-07” en voor “aardappels”
4. Wanneer het gewenste levensmiddel op het
display 1 verschijnt, drukt u op de toets
Start/snelstart r .
5. Stel door de draaiknop r te draaien
het gewicht in.
De volgende gewichten kunnen worden ingesteld:
“d-01”/ / “rundvlees” 100 - 1800g
“d-02”/ / “varkensvlees” 100 - 1800g
“d-03”/ / “gevogelte” 100 - 1800g
“d-04”/ / “vis” 100 - 1800g
“d-05”/ / “pizza” 100 - 900g
“d-06”/ /“fruit/groente” 100 - 900g
“d-07”/ / “aardappels” 100 - 900g
5. Wanneer het gewenste gewicht op het dis-
play 1 verschijnt, drukt u op de toets Start/
snelstart r . Het apparaat berekent de
benodigde ontdooitijd automatisch.
Tip:
Voor een optimaal ontdooiresultaat moeten de
etenswaren tijdens het ontdooien worden gekeerd.
Het apparaat herinnert u aan het keren doordat er
geluidssigalen klinken en op het display 1 “turn”
verschijnt. Open de magnetrondeur, draai de etens-
waren om en sluit de deur weer. Druk op de toets
Start/snelstart r om het ontdooien te vervol-
gen.
Wanneer u de etenswaren niet wilt omdraaien,
wacht u na de geluidssignalen gewoon af. Het
apparaat vervolgt het ontdooien automatisch. Wij
bevelen het omkeren van de etenswaren wel aan.
Hierdoor wordt de etenswaren gelijkmatiger ont-
dooid.
46

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info