Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 39 -
Combinatie-garingsproces “Hetelucht”
Deze functie combineert de heteluchtfunctie met
de normale magnetronwerking. Daardoor wordt bij-
voorbeeld vlees sappig, mals en toch krokant.
Brandgevaar!
Gebruik nooit de grillstandaard t of andere metalen
voorwerpen wanneer u de magnetron in het combi-
natie-garingsproces gebruikt. Metaal reflecteert de
microgolfstraling en laat zodoende vonken ont-
staan. Dat kan brand veroorzaken en het apparaat
onherstelbaar beschadigen!
1. Druk op de toets Combinatie magnetron-
hetelucht 9 . Op het display 1
verschijnen de vooringestelde temperatuur
“200C” en de symbolen en .
2. Kies de gewenste temperatuur met behulp van
de draaiknop r : 110°C, 140°C,
170°C of 200°C. Bevestig uw keuze door
een druk op de toets Start/snelstart r .
3. Stel met de draaiknop r de gewenste
gaartijd in. De maximale gaartijd
bedraagt 95 minuten. Bevestig de ingestelde
gaartijd door een druk op de toets Start/snel-
start r .
Het combinatieproces start. Op het display 1
verschijnt het symbool voor het combinatieproces
“Hetelucht” . De ingestelde tijd loopt terug.
Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt
afwisselend “End” en “Hot” op het display 1. Er
klinkt een aantal keren achtereen een geluids-
signaal.
Automatische programma's
Voor levensmiddelen die moeten worden bereid
met automatische programma's, is het niet nodig de
duur van het garingsproces en de vermogensstand
in te voeren. Het is belangrijker dat u invoert welke
soort levensmiddelen gegaard of gekookt moet
worden, alsook het gewicht van deze levensmidde-
len.
Brandgevaar!
Gebruik bij programma's met ingeschakelde grill-
functie (A-01, A-02, A-03, A-04, A-05) in geen ge-
val afdekkingen of niet hittebestendig servies, omdat
deze kunnen smelten of in brand kunnen raken!
Opmerking
De magnetron berekent de tijd/vermogensstand
voor verse levensmiddelen. Diepgevroren levens-
middelen worden met de door de magnetron bere-
kende tijden niet gaar (uitgezonderd bij het automa-
tische programma “Pizza”).
In het voorkomende geval ontdooit u de levensmid-
delen eerst met het ontdooi-programma (zie het
hoofdstuk “Ontdooien”).
Menu Automatische programma's
starten
1. Draai de draaiknop r (in de stand-by-
stand) langzaam naar links om het menu met
automatische programma's op te roepen.
Op het display 1 verschijnt een nummer
(bijv. “A - 02” voor automatisch programma 2
(varkensvlees) en het symbool “Varken”. Kies
door de draaiknop r te draaien het pas-
sende automatische programma voor het le-
vensmiddel.
Opmerking
Wanneer u door de draaiknop naar links te draaien
r in het menu met automatische programma's
bent gekomen, kunt u vervolgens door naar rechts
te draaien de automatische programma's in de
volgorde A01, A02, A03... selecteren.
42

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info