Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 36 -
Snelstart 1
Draai in de stand-bymodus de draaiknop r
naar rechts en stel de gewenste gaartijd in. Start
het garingsproces met 900 W vermogen door een
druk op de toets Start/snelstart r .
Snelstart 2
Met deze functie kunt u onmiddellijk 30 seconden
lang (of langer, tot maximaal 95 minuten) bij een
vermogen van 900 W met de garing beginnen.
Druk één keer op de toets Start/snelstart r
. Op het display 1 verschijnt het symbool
voor magnetronmodus , en “00:30”. De
magnetron start het garingsproces gedurende
30 seconden. De tijd telt terug naar 0.
Wanneer u langer dan 30 seconden wilt garen,
drukt u zo vaak op de toets Start/snelstart r ,
tot de gewenste tijd is bereikt.
De tijdniveaus zijn als volgt ingedeeld:
van 30 sec. tot 5 min: in stappen van 30 sec.
van 5 min. tot 95 min: in stappen van 1 min.
Grillfunctie
Opmerking
Gebruik voor het grillen altijd de grillstandaard t.
Zo krijgt u een optimaal grillresultaat. Plaats de
grillstandaard t altijd op het draaiplateau 3.
Brandgevaar!
Gebruik bij de grillfuncties in geen geval afdekkingen
of niet-hittebestendig servies, omdat deze kunnen
smelten of in brand kunnen raken!
Er zijn 3 grillfuncties:
Grillfunctie “Bovenhitte” (Gr 1):
De hitte komt bij deze functie alleen van boven.
Alleen de bovenste grill is geactiveerd. Daardoor
is deze grillfunctie geschikt voor het bakken van
broodjes en voor gratins.
Grillfunctie “Onderhitte” (Gr 2):
De hitte komt bij deze functie alleen van onderen.
Alleen de onderste grill is geactiveerd. Daardoor
is deze grillfunctie geschikt voor gerechten of
levensmiddelen die van onderaf moeten worden
gegaard/gegrilld.
Grillfunctie “Boven- en onderhitte” (Gr 3):
De hitte komt bij deze functie van boven en van
onderen. De bovenste en de onderste grill zijn
geactiveerd. Daardoor is deze grillfunctie
geschikt voor dunne plakken vlees, steaks,
hamburgers, worstjes of stukken kip.
1. Druk één keer op de toets Grill 7 om
de grillfunctie te activeren.
Op het display 1 verschijnt het symbool voor
de grillfunctie “Bovenhitte” en
“Gr 1”.
2. Stel met de draaiknop r de gewenste
grillfunctie in:
“Gr 1” voor bovenhitte,
“Gr 2” voor onderhitte,
“Gr 3” voor boven- en onderhitte.
Bevestig uw keuze door een druk op de toets
Start/snelstart r .
2. Stel met de draaiknop r de gewenste
gaartijd in. De maximaal instelbare gaartijd is
95 minuten.
3. Druk voor het starten van de grillfunctie op de
toets Start/snelstart r .
Op het display 1 verschijnt het symbool voor de
gekozen grillfunctie / / . De ingestelde
tijd loopt terug. Wanneer de ingestelde tijd is ver-
streken, verschijnt afwisselend “End” en “Hot” op
het display 1.
Er klinkt een aantal keren achtereen een geluids-
signaal.
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info