Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 35 -
Garings- of ontdooiproces
onderbreken/afbreken
Druk één keer op de toets Stop e
om een garings- of ontdooiproces te onderbre-
ken. Het apparaat onderbreekt het proces en
stopt de nog resterende tijd. Druk op de toets
Start/snelstart r om het proces voort te
zetten.
Druk twee keer op de toets Stop e ,
om een garingsproces af te breken. Het appa-
raat keert dan weer terug naar stand-by.
Koken en gaar laten worden
Opmerking
Deze magnetron heeft een afkoelfunctie: Dat wil
zeggen: na een garings- of grillproces dat minstens
2 minuten duurt, loopt de ventilator van het appa-
raat nog ca. 3 minuten na. Dit is geen storing van
het apparaat! Het snellere afkoelen draagt bij aan
een langere levensduur van het apparaat.
Magnetronmodus
Opmerking
Op de deur of de behuizing van de magnetron
kunnen zich tijdens een garingsproces waterdrup-
pels vormen. Dit is normaal en duidt niet op een
storing van de magnetron. Nadat de magnetron is
afgekoeld veegt u het vocht met een droge doek af.
Brandgevaar!
Gebruik nooit de grillstandaard t of andere metalen
voorwerpen wanneer u de magnetronfunctie van de
magnetron gebruikt. Metaal reflecteert de micro-
golfstraling en laat zodoende vonken ontstaan. Dat
kan brand veroorzaken en het apparaat onherstel-
baar beschadigen!
Vermogen kiezen
1. Druk op de toets Magnetron 6 .
Op het display 1 verschijnt “900” (900 Watt
vermogen).
2 Stel met de draaiknop r het gewenste
vermogen in.
3. Druk op de toets Start/snelstart r om
het ingestelde vermogen te bevestigen.
Gaartijd instellen
Nadat het vermogen is gekozen, stelt u de gewenste
gaartijd in:
Draai de draaiknop r tot de gewenste
gaartijd is ingesteld.
De standen voor de tijdsinstelling van de
draaiknop r zijn als volgt:
van 0 sec. tot 5 min: in stappen van 10 sec.
van 5 tot 10 min: in stappen van 30 sec.
van 10 tot 30 min: in stappen van 1 min.
van 30 tot 95 min: in stappen van 5 min.
Invoerproces afbreken/beëindigen
Druk één keer op de toets Stop e om een
invoerproces af te breken en te beëindigen. Het
apparaat keert dan weer terug naar stand-by.
Garingsproces starten
Wanneer u het vermogen en de gaartijd hebt
ingesteld, kunt u het garingsproces starten:
Druk voor het starten van het garingsproces op de
toets Start/snelstart r .
Op het display 1 verschijnt het symbool voor
magnetronmodus . De ingestelde tijd loopt terug.
Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt
afwisselend “End” en “Hot” op het display 1.
Er klinkt een aantal keren achtereen een geluids-
signaal.
38

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info