Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 34 -
2. Kies door de draaiknop r te draaien de
gewenste modus (Hr 24 of Hr 12) en bevestig
uw keuze door een druk op de toets Start/
snelstart r .
Tip:
Pas als u daarna de draaiknop r draait,
verschijnt de tijdindicatie en kunt u het uur instellen.
3. Stel door de draaiknop r te draaien het
gewenste uur in en bevestig uw keuze door
een druk op de toets Start/snelstart r .
4. Stel door de draaiknop r te draaien de
gewenste minuut in en bevestig uw keuze door
een druk op de toets Start/snelstart r .
Nu is de tijd ingesteld.
Om de actuele tijd van de dag af te lezen terwijl
de magnetron in bedrijf is, drukt u op de toets
Klok q ; de tijd wordt dan enkele seconden
lang op het display 1 weergegeven.
Stand-bymodus
Wanneer langere tijd niet op een toets wordt ge-
drukt, schakelt de magnetron automatisch over op
de stand-bymodus en wordt de tijd weergegeven.
Enkele seconden na de omschakeling op de stand-
bymodus wordt de displayverlichting gedimd.
Kooktimer instellen
De magnetron beschikt over een kooktimer die u
onafhankelijk van de magnetronmodus kunt
gebruiken.
1. Druk op de toets TIMER w wanneer het
apparaat in de stand-bystand staat. Op het
display 1 verschijnt “0:00” en het
symbool .
2. Stel nu met de draaiknop r de gewenste
tijd in.
U kunt de tijd instellen van 10 seconden tot
95 minuten.
3. Druk op de toets Start/snelstart r .
Er klinkt een geluidssignaal. De tijd telt terug naar 0.
Na ca. 3 seconden wordt de normale tijd opnieuw
weergegeven. De kooktimer loopt op de achter-
grond verder.
Wanneer u tussendoor de tijd van de kooktimer
wilt controleren, drukt u op de toets TIMER w.
De kookwekker verschijnt even.
Zodra de ingestelde tijd is afgelopen, klinken er
geluidssignalen.
Kinderbeveiliging
Activeer deze instelling om onbedoeld gebruik van
de magnetron door kleine kinderen of door andere
personen die niet bekend zijn met het gebruik van
de magnetron te voorkomen.
Het symbool voor de kinderbeveiliging verschijnt
op het display 1. Het apparaat kan niet worden
gebruikt zolang deze functie is geactiveerd.
Druk op de toets Stop/kinderbeveiliging e
en houd deze zolang ingedrukt tot er
een geluidssignaal klinkt en het symbool voor de
kinderbeveiliging op het display 1 verschijnt.
De toetsen en de draaiknop van de magnetron
werken nu niet meer.
Om de kinderbeveiliging te deactiveren, drukt u
op de toets Stop/kinderbeveiliging e
en houdt u deze zolang ingedrukt tot er een
geluidssignaal klinkt en het symbool voor de
kinderbeveiliging verdwijnt.
Controlefuncties
Tijd tijdens bedrijf opvragen
Druk tijdens het garingsproces op de toets
Klok q .
Op het display 1 verschijnt enkele seconden de
tijd.
Vermogensniveau tijdens bedrijf opvragen
Druk tijdens het garingsproces op de toets Magne-
tron 6 .
Op het display 1 verschijnt enkele seconden het
geactiveerde vermogen.
37

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info