Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 33 -
Zet het apparaat zo mogelijk ver van radio-
en televisietoestellen vandaan. Het gebruik
van de magnetron kan storingen van radio- of
tv-ontvangst tot gevolg hebben.
Let op:
zet de magnetronoven niet boven een fornuis of enig
ander apparaat dat hitte produceert. Een installatie
op zo'n plek kan tot beschadiging van het apparaat
en dientengevolge ook tot het vervallen van de
garantie leiden.
Apparaat voorbereiden
Verwijder het verpakkingsmateriaal en de op
het paneel en de deuropenertoets 2 aan-
gebrachte beschermfolie.
Verwijder niet de lichtgrijze mica
afdekplaat die ter bescherming van
de magneetveldbuizen in de
garingsruimte is aangebracht.
Steek de stekker in een stopcontact. Gebruik
een 230 - 240 V, 50 Hz stopcontact met een
16 A zekering. Het verdient aanbeveling voor
de magnetron een aparte stroomgroep te
gebruiken. Als u niet zeker weet hoe u de magne-
tron moet aansluiten, raadpleegt u een vakman.
Voordat de magnetron in gebruik wordt genomen,
moet het apparaat eerst leeg worden opgewarmd,
zodat restanten die inherent zijn aan het productie-
proces kunnen verdampen.
Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken,
opent u de deur van de magnetron door op de
deuropenertoets 2 te drukken.
Schakel het apparaat in zonder levensmiddelen en
zonder accessoires (draaiplateau 3 en grillstan-
daard t) in de bedrijfsmodus Grillen:
Druk op de toets Grill 7 . Op het display
verschijnt “Gr 1”.
Draai de draaiknop r , tot “Gr 3” en de
symbolen en op het display verschij-
nen, en bevestig uw keuze door een druk op
de toets Start/snelstart r .
Stel met de draaiknop r een gaartijd
van 10 minuten in.
Druk op de toets Start/snelstart r om
het grillen te starten.
Tip:
Bij de eerste ingebruikname kan er door restanten die
inherent zijn aan het productieproces, een lichte rook-
en geurontwikkeling ontstaan. Dit is onschadelijk.
Zorg voor voldoende ventilatie. Open bijv. een raam.
Na 10 minuten gaat het apparaat automatisch
uit. Wacht totdat het volledig is afgekoeld.
Haal de stekker uit het stopcontact, reinig het
apparaat daarna van binnen met een vochtige
doek en maak het daarna zorgvuldig droog.
Draaiplateau 3 plaatsen
Plaats het draaiplateau 3 midden op de as in
de garingsruimte. Let erop dat het helemaal op
de as glijdt en vastzit.
Bedienen
Tijd instellen
Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken,
opent u de deur van de magnetron één keer. Het
display 1 geeft "1:00" aan.
1. Druk op de toets Klok q . Op het display 1
verschijnt “Hr 12”.
36

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info