Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 17 -
Hinweis
Wenn das Gericht nach dem Beenden des Automa-
tik-Menüs nicht richtig durchgegart ist, garen Sie es
wie folgt nach:
Benutzen Sie zum Nachgaren den in der Tabel-
le angegebene Garvorgang. Starten Sie diesen
für jeweils wenige Minuten und kontrollieren Sie
das Garergebnis.
Bei dem Nachgaren einer Pizza mit Hilfe des
Automatikmenüse “P2” unterbrechen Sie den
Garvorgang durch Drücken der Taste Stop/Kin-
dersicherung , sobald die Pizza genug
nachgegart ist.
Dis-
play
Symbol
Lebens-
mittel
Nachgaren
mit...
A-01 Rind
Kombinations-
Garvorgang
“Grill” - C3
A-02 Schwein
Kombinations-
Garvorgang
“Grill” - C3
A-03 Geflügel
Kombinations-
Garvorgang
“Grill” - C3
A-04 Fisch
Kombinations-
Garvorgang
“Grill” - C3
A-05 Pizza
Automatikmenü
“Pizza” - P2
A-06
Obst/
Gemüse
Mikrowellenbe-
trieb mit 900 W
Leistung
A-07 Kartoffeln
Mikrowellenbe-
trieb mit 900 W
Leistung
A-08 Aufwärmen
Mikrowellenbe-
trieb mit 900 W
Leistung
Verletzungsgefahr!
Der Drehteller 3 ist nach einem Garvorgang mit
Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topf-
lappen oder hitzebeständige Handschuhe wenn Sie
ihn aus dem Garraum entnehmen.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Größe, Form und die
Sorten der Lebensmittel das Kochergebnis mitbestim-
men.
Anwendungsbeispiel 1:
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie 400 g Gemüse
oder Obst garen wollen:
1. Drehen Sie den Drehregler r (im Stand-
by-Betrieb) langsam nach links, bis „A-06“ im
Display 1 erscheint und bestätigen Sie die
Auswahl durch Drücken der Taste
Start/Schnellstart r .
2. Stellen Sie mit dem Drehregler r das
Gewicht “400” ein.
3. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart r
, um den Garvorgang zu starten.
A-09 Getränke
Mikrowellenbe-
trieb mit 900 W
Leistung
A-10 Vorspeise
Mikrowellenbe-
trieb mit 900 W
Leistung
A-11
Auftauen
nach Ge-
wicht
Mikrowellenbe-
trieb mit 100 W
Leistung
A-12
Auftauen
nach Zeit
Mikrowellenbe-
trieb mit 100 W
Leistung
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info