Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 14 -
Heißluftbetrieb
Beim Garen mit Heißluft zirkuliert heiße Luft im Gar-
raum. Heißluft ist besonders zum Zubereiten von
Aufläufen oder knusprigen Lebensmitteln zu empfeh-
len. Sie können eine Temperatur von 110°C -
200°C einstellen und eine Dauer von max. 95 Mi-
nuten.
1. Drücken Sie die Taste Heißluft 0 . Im
Display erscheint “200C” (= 200°C) und das
Symbol für Heißluftbetrieb .
2. Stellen Sie mit dem Drehregler r die ge-
wünschte Temperatur ein und bestätigen Sie
die Auswahl durch Drücken auf die Taste
Start/Schnellstart r .
3. Stellen Sie mit dem Drehregler r die ge-
wünschte Garzeit ein.
4. Drücken Sie zum Starten des Garvorgangs die
Taste Start/Schnellstart r .
Im Display 1 erscheint das Symbol für Heißluftbe-
trieb . Die eingestellte Zeit zählt rückwärts her-
unter. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, er-
scheint abwechselnd „End“ und „Hot“ im Display 1.
Ein Signalton ertönt mehrmals hintereinander.
Heißluftbetrieb mit Vorheizen
Sie können Ihre Mikrowelle auch vorheizen, bevor
Sie einen Garvorgang starten:
1. Wählen Sie die gewünschte Temperatur, indem
Sie die Taste Heißluft 0 einmal drücken
und mit dem Drehregler r die Tempera-
tur einstellen. Bestätigen Sie diese Einstellung
NICHT durch Drücken der Taste Start/Schnell-
start r .
2. Drücken Sie, um das Vorheizen zu starten, die
Taste Heißluft 0 . Im Display 1 erscheint
„30:00“ und das Symbol für Heißluftbetrieb
blinkt. Die Zeit zählt herunter. Sobald die
eingestellte Temperatur erreicht ist, erklingen
Signaltöne und die Zeit stoppt.
3. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie das zu ga-
rende Lebensmittel hinein.
4. Stellen Sie die Temperatur durch Drehen des
Drehreglers r ein und bestätigen Sie die
Temperatur durch Drücken der Taste
Start/Schnellstart r .
5. Stellen Sie mit dem Drehregler r die
gewünschte Garzeit ein. Die maximal ein-
stellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
6. Drücken Sie zum Starten die Taste
Start/Schnellstart r .
Im Display 1 erscheint das Symbol für Heißluftbe-
trieb dauerhaft. Die eingestellte Zeit zählt
rückwärts herunter. Wenn die eingestellte Zeit abge-
laufen ist, erscheint abwechselnd „End“ und „Hot“
im Display 1. Ein Signalton ertönt mehrmals hinter-
einander.
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info