Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 13 -
Kombinations-Garvorgang „Grill“
Diese Funktion vereint die Grill-Funktion mit dem
normalen Mikrowellenbetrieb. Während des Kom-
binationsvorgangs wird eine bestimmte Zeit für
Garen und die übrige Zeit für Grillen automatisch
und in einem Vorgang ausgeführt. Den Umschalt-
zeitpunkt des Gerätes können Sie durch ein leises
Klicken wahrnehmen.
Brandgefahr!
Benutzen Sie niemals den Grillständer t oder an-
dere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikro-
welle im Kombinations-Garvorgang verwenden.
Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt
so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand füh-
ren und das Gerät irreparabel beschädigen!
Benutzen Sie bei Verwendung der Kombinations-
Garvorgängen “Grill” auf keinen Fall Abdeckungen
oder nicht hitzebeständiges Geschirr, da diese
schmelzen oder in Brand geraten können!
Es stehen Ihnen 4 Kombinationen zur Verfügung:
Kombination 1 (C 1):
Bei der Kombination 1 beträgt die Mikrowellen-
leistung 30 % und die Grill-Leistung 70 % der
Garzeit. Dies ist z. B. geeignet für Fisch oder
Gratins. Es wird die Mikrowellenfunktion und die
Grill-Funktion „Oberhitze“ benutzt.
Kombination 2 (C 2):
Bei der Kombination 2 beträgt die Mikrowellen-
leistung 55 % und die Grill-Leistung 45 % der
Garzeit. Dies ist z. B. geeignet für Omelettes,
Puddings oder Lasagne. Es wird die Mikrowel-
lenfunktion und die Grill-Funktion „Oberhitze“
benutzt.
Kombination 3 (C 3):
Bei der Kombination 3 beträgt die Mikrowellen-
leistung 30 % und die Grill-Leistung 70 % der
Garzeit. Dies eignet sich beispielsweise für Kar-
toffeln. Es wird die Mikrowellenfunktion und die
Grill-Funktion „Ober- und Unterhitze“ benutzt.
Kombination 4 (C 4):
Bei der Kombination 4 beträgt die Mikrowellen-
leistung 55 % und die Grill-Leistung 45 % der
Garzeit. Dies eignet sich beispielsweise für Ge-
flügelgerichte. Es wird die Mikrowellenfunktion
und die Grill-Funktion „Ober- und Unterhitze“
benutzt.
1. Drücken Sie die Taste Kombination Mikrowelle-
Grill 8 einmal, um die Kombination
1 (C 1) zu aktivieren. Im Display 1 erscheinen
, , sowie „C 1“.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler r die
gewünschte Kombination ein:
„C 1” für Kombination 1,
„C 2” für Kombination 2,
„C 3” für Kombination 3,
„C 4” für Kombination 4.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der
Taste Start/Schnellstart r .
3. Stellen Sie mit dem Drehregler r die
gewünschte Garzeit ein. Die maximal ein-
stellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
4. Drücken Sie zum Starten die Taste
Start/Schnellstart r .
Im Display 1 erscheint das Symbol für den Kombi-
nationsvorgang “Grill” . Die eingestellte
Zeit zählt rückwärts herunter. Wenn die eingestellte
Zeit abgelaufen ist, erscheint abwechselnd „End“
und „Hot“ im Display 1. Ein Signalton ertönt mehr-
mals hintereinander.
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info