Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
6
The appliance must not be operated with
an external time switch or separate
remote control system, such as a wireless
remote control socket.
Clean the appliance regularly in order to
avoid any build-up of grease which
could catch fire.
3.4 Protection against the danger of
fire
Warning!
As the appliance works
at high temperatures, please
observe the following safety
information to prevent fire.
While the appliance is operating, there
must be no flammable objects (e.g.
curtains, paper) in the immediate vicinity
of the appliance.
Never use the appliance to dry textiles
or other items on, over or in front of the
appliance.
To avoid overheating, the appliance must
never be covered.
When setting up the appliance, maintain
a minimum distance of 5 cm from other
appliances and the wall.
Never operate the appliance in rooms
where there is a risk of explosion or in
the vicinity of flammable gases or
liquids.
The appliance must never be placed
immediately beneath a wall socket, as
the heat it generates could damage the
electrical installation.
Never leave the appliance running when
it is unattended. The presence of odour
is almost always an indication of
damage. If you notice any such odour,
unplug the mains plug immediately and
have the appliance inspected. You will
find the service address in
“13. Warranty” on page 25.
3.5 Protection against injury
Warning!
To avoid injury, please
observe the following information.
Ensure that it is not possible for anyone
to trip over or to get caught up in or step
on the mainscable.
The surface of the oven can become very
hot during operation. It is thus advisable
to use oven gloves or some sort of
protection to avoid any risk of burning
when operating the appliance.
To remove the hot tray or rack without
risk of burns, please use the tray removal
handle
12
.
Once hot, if you wish to transport the
appliance, switch it off, pull out the
mains plug, and wait until the appliance
has cooled down. Otherwise you could
burn yourself on the hot surface.
Hot steam can escape from the steam
vent
6
. Be careful not to scald yourself.
If the door
2
is opened during operation
of the appliance or immediately
afterwards, a rush of hot steam may
escape. Be careful not to scald yourself.
Do not use any sealed air-tight
containers with this appliance. The
resulting pressure may lead them to
explode.
3.6 For the safety of your child
Warning!
Children often cannot
assess dangers correctly and are
injured as a result. Please therefore
observe the following:
This product may only be used under
adult supervision to ensure that children
do not play with the appliance.
Always take care to ensure the
appliance is kept out of the reach of
children at all times.
RP57458 Dampfgarer LB6 Seite 6 Montag, 27. August 1956 9:07 21
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SDBO 1850 A1 - IAN 57458 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SDBO 1850 A1 - IAN 57458 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SDBO 1850 A1 - IAN 57458

Silvercrest SDBO 1850 A1 - IAN 57458 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, Français, Italiano - 102 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info