Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/88
Pagina verder
LED-KAMINLATERNE SEK 600 A1
LED FIREPLACE STYLE LANTERN SEK 600 A1
LANTERNE LED EFFET CHEMINÉE
SEK 600 A1
IAN 346698_2001
LED FIREPLACE STYLE LANTERN
Operation and Safety Instructions
This product is only suitable for well
insulated spaces or occasional use.
IEGB
LED-KAMINLATERNE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder
für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
ATDE CH
LANTERNE LED EFFET CHEMINÉE
Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux
bien isolés ou de manière occasionnelle.
BEFR
LED-OPEN HAARDLANTAARN
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleer-
de plaatsen of voor incidenteel gebruik.
BENL
LATARNIA LED IMITUJĄCA PŁOMIEŃ
KOMINKA
Wskazówki użytkowania i bezpieczeństwa
Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadyczne-
go użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych
pomieszczeniach.
PL
KRBOVÁ LED LUCERNA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izo-
lované prostory nebo občasné používání.
CZ
LED KOZUBOVÝ LAMPÁŠ
Návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny
Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných
priestorov alebo na príležitostné použitie.
SK
OS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest IAN 346698 SEK 600 A1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest IAN 346698 SEK 600 A1 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info