Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/88
Pagina verder
85
SK
11. Záruka spoločnosti
HOYER Handel GmbH
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
na tento prístroj sa vzťahuje záruka 3 roky
od dátumu kúpy. V prípade výskytu nedo-
statkov tohto výrobku máte voči predajcovi
výrobku zákonom stanovené práva. Tieto
zákonom stanovené práva nie sú obmedze-
né našimi nižšie uvedenými záručnými pod-
mienkami.
Záručné podmienky
Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy.
Originálny pokladničný blok si, prosím, uscho-
vajte. Tento blok slúži ako doklad o kúpe.
V prípade, že sa v priebehu troch rokov od dá-
tumu kúpy tohto výrobku vyskytne materiálová
alebo výrobná chyba, výrobok pre vás bez-
platne opravíme, vymeníme alebo vám vráti-
me kúpnu cenu – podľa nášho výberu. Toto
záručné plnenie predpokladá, že v rámci troj-
ročnej lehoty predložíte nefunkčný prístroj a
doklad o kúpe (pokladničný blok) a krátko pí-
somne popíšete, v čom spočíva nedostatok a
kedy sa vyskytol.
V prípade, že sa záruka vzťahuje na príslušnú
poruchu, obdržíte od nás opravený alebo
nový výrobok. Pri oprave alebo výmene výrob-
ku nezačína plynúť nová záručná doba.
Záručná doba a zákonná záruka
Záručná doba sa záručným plnením nepredl-
žuje. Toto sa vzťahuje aj na vymenené a
opravené diely. Prípadné poškodenia a ne-
dostatky existujúce už pri kúpe sa musia na-
hlásiť ihneď po vybalení. Prípadné opravy po
uplynutí záručnej doby budú spoplatnené.
Rozsah záruky
Prístroj bol starostlivo zhotovený podľa prís-
nych smerníc kvality a pred zaslaním bol dô-
kladne skontrolovaný.
Záručné plnenie sa vzťahuje na materiál a
navýrobné chyby.
Záruka sa nevzťahuje na namáhané
diely, ktoré sú vystavené normálne-
mu opotrebeniu, na poškodenia
krehkých dielov, napr. spínačov, ba-
térií, osvetľovacích prostriedkov ale-
bo iných dielov vyrobených zo skla.
Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškode-
ný alebo nebol používaný alebo udržiavaný
odborne. Pre správne používanie výrobku sa
musia presne dodržiavať všetky pokyny uve-
dené v návode na obsluhu. Účelom použitia
a konaniam, ktoré návod na obsluhu neod-
porúča alebo pred ktorými varuje, je potreb-
né sa bezpodmienečne vyhýbať.
Výrobok je určený výlučne na súkromné pou-
žitie a nie na komerčné účely. V prípade ne-
vhodného a neodborného, príp. násilného
zaobchádzania s prístrojom a zásahov, ktoré
neboli vykonané našim servisným centrom,
záruka zaniká.
Postup pri reklamácii
Pre rýchle spracovanie vašej žiadosti, prosím,
postupujte podľa nasledovných pokynov:
Pri všetkých otázkach majte pripravené
číslo výrobku IAN: 321565_1907 a
pokladničný blok ako doklad o kúpe.
Číslo artikla nájdete na typovom štítku,
ako rytinu, na titulnej stránke návodu
(vľavo dole) alebo ako nálepku na
zadnej alebo spodnej strane prístroja.
V prípade, že sa na prístroji vyskytli chy-
by vo funkcii alebo iné nedostatky, naj-
skôr telefonicky alebo e-mailom
kontaktujte nižšie uvedené servisné cen-
trum.
Výrobok, ktorý bol označený za ne-
funkčný, môžete následne spolu s dokla-
dom o kúpe (pokladničný blok) a
uvedením, v čom spočíva daný nedosta-
tok a kedy sa objavil, zaslať zdarma na
servisnú adresu, ktorá vám bola ozná-
mená.
__321565_B8.book Seite 85 Donnerstag, 19. September 2019 8:15 08
87

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Polski, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 2,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info