Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/88
Pagina verder
83
SK
UPOZORNENIE: čistením nečakajte
príliš dlho po vychladnutí, aby zvyšky
pokrmu nezaschli aþpotom by ich bolo
možné len veľmi ťažko odstrániť.
7.1 Čistenie spodného dielu
1. Spodný diel6 očistite vlhkou handrou.
Môžete použiť aj malé množstvo čistia-
ceho prostriedku.
2. Nakoniec ho utrite handričkou navlhče-
nou v čistej vode.
3. Prístroj znovu použite až po tom, ako
bude úplne suchý.
7.2 Čistenie grilovacej platne
a príslušenstva
1. Vychladnutú grilovaciu platňu1 vyberte
zo spodného dielu6.
2. Grilovaciu platňu1, panvicu na raclet-
te9 a plastové lopatky10 umývajte
ručne v teplej vode.
3. Pri zaschnutých zvyškoch jedla nechajte
diely približne 20 30 minút odmočiť v
teplej vode. Do vody môžete pridať tro-
chu jemného čistiaceho prostriedky.
4. Po vyčistení všetky diely dôkladne
osušte.
7.3 Umývačka riadu
Panvicu na raclette9 a plastové lopatky10
sa môžu umývať aj v umývačke riadu.
7.4 Skladovanie prístroja
Pri uskladnení prístroja:
1. Naviňte sieťový prívod8 okolo naví-
jača kábla11.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku8 do držiaka
zástrčky12.
8. Likvidácia
Tento produkt podlieha eu-
rópskej smernici
2012/19/EÚ. Symbol pre-
čiarknutého smetného koša
na kolesách znamená, že
produkt musí byť odovzdaný
do osobitného zberu odpadu v Európskej
únii. Platí to pre produkt a všetky diely prís-
lušenstva, ktoré sú označené týmto symbo-
lom. Označené produkty sa nesmú
likvidovať s bežným domácim odpadom,
ale musia sa odovzdať na zberné miesto na
recykláciu elektrických a elektronických prí-
strojov.
Tento symbol recyklácie ozna-
čuje, napr. predmet alebo časti
materiálu, ako hodiace sa na
recykláciu. Recyklácia pomá-
ha znižovať spotrebu surovín a
zaťaženie životného prostredia.
Obal
Ak chcete zlikvidovať obal, dbajte na prís-
lušné predpisy vo vašej krajine týkajúce sa
životného prostredia.
__321565_B8.book Seite 83 Donnerstag, 19. September 2019 8:15 08
85

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest IAN 321565 SRG 1200 B2 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Polski, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 2,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info