Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Griller
Air chaud
Cuisson
Décongeler
Utilisation
N° ID : SMW 900 EDS B5-12/16-V1
Branchez la fiche secteur dans une prise secteur.
Ouvrez la porte du micro-ondes.
Sans quoi il n'est pas possible d'utiliser le micro-ondes.
Tournez en mode veille le bouton
de sélection . dans le sens
antihoraire jusqu'à ce que "A-12"
apparaisse à l'écran.
Appuyez sur la touche Démarrage/
Démarrage rapide ..
Réglez la durée souhaitéeavec le
bouton de sélection ..
Appuyez sur la touche Démarrage/
Démarrage rapide . pour lancer
l'opération de décongélation.
Appuyez sur la touche Micro-
ondes .
Appuyez sur la touche
Air chaud .
Appuyez sur la touche Gril
et faites votre choix avec le
bouton de sélection . :
Réglez la puissance souhaitée à l'aide
du bouton de sélection ..
Réglez la température souhaitée avec
le bouton de sélection ..
"Gr 1" pour chaleur de voûte,
"Gr 2" pour chaleur de sole,
"Gr 3" pour chaleur de voûte et de sole
Appuyez sur la touche
Démarrage/Démarrage
rapide ..
Appuyez sur la touche
Démarrage/Démarrage
rapide ..
Appuyez sur la touche
Démarrage/Démarrage
rapide ..
Tournez le bouton de sélection .,
jusqu'à ce que le temps de cuisson
souhaité soit réglé.
Réglez le temps de cuisson souhaité
avec le bouton de sélection ..
Réglez le temps de cuisson souhaité
avec le bouton de sélection ..
Pour démarrer
l'opération de cuis-
son, appuyez sur la
touche Démarrage/
Démarrage
rapide ..
Pour démarrer
l'opération de cuis-
son, appuyez sur la
touche Démarrage/
Démarrage
rapide ..
Pour démarrer
l'opération de cuis-
son, appuyez sur la
touche Démarrage/
Démarrage
rapide ..
Avant la mise en service de l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploiprincipal !
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest IAN 284999 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest IAN 284999 in de taal/talen: Nederlands, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0.91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest IAN 284999

Silvercrest IAN 284999 Snelstart handleiding - Deutsch - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info