Verklein
Vergroot
Grillen
Heißluft
Garen
Auftauen
Benutzung
ID-Nr.: SMW 900 EDS B5-12/16-V1
Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
Öffnen Sie einmal die Tür der Mikrowelle.
Ansonsten kann die Mikrowelle nicht bedient werden.
Drehen Sie im Standby-Modus
den Drehregler . gegen den Uhr-
zeigersinn, bis im Display „A-12“
erscheint.
Drücken Sie die Taste Start/Schnell-
start ..
Stellen Sie die gewünschte Zeit mit
dem Drehregler . ein.
Drücken Sie die Taste Start/Schnell-
start ., um den Auftauvorgang zu
starten.
Drücken Sie die Taste Mikro-
welle .
Drücken Sie die Taste
Heißluft .
Drücken Sie die Taste Grill
und wählen Sie mit dem Dreh-
regler .:
Stellen Sie mit Hilfe des Drehreglers .
die gewünschte Leistung ein.
Stellen Sie mit dem Drehregler .die
gewünschte Temperatur ein.
„Gr 1” für Oberhitze,
„Gr 2” für Unterhitze,
„Gr 3” für Ober- und Unterhitze
Drücken Sie die Taste
Start/Schnellstart ..
Drücken Sie die Taste
Start/Schnellstart ..
Drücken Sie die Taste
Start/Schnellstart ..
Drehen Sie den Drehregler ., bis die
gewünschte Garzeit eingestellt ist.
Stellen Sie mit dem Drehregler . die
gewünschte Garzeit ein.
Stellen Sie mit dem Drehregler . die
gewünschte Garzeit ein.
Drücken Sie zum
Starten des Garvor-
gangs die Taste
Start/Schnellstart ..
Drücken Sie zum
Starten des Garvor-
gangs die Taste
Start/Schnellstart ..
Drücken Sie
zum Starten des
Garvorgangs
die Taste Start/
Schnellstart ..
Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Haupt - Bedienugsanleitung aufmerksam durch!

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest IAN 284999 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest IAN 284999 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0.6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest IAN 284999

Silvercrest IAN 284999 Snelstart handleiding - Nederlands, Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info