Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
LC-32LE700E LC-32LE700S
LC-40LE700E LC-40LE700S
LC-46LE700E LC-46LE700S
LC-52LE700E LC-52LE700S
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARBFERNSEHGERÄT
TÉLÉVISEUR COULEUR À ÉCRAN
CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
TELEVISORE A COLORI LCD
LCD-KLEURENTELEVISIE
TELEVISIÓN EN COLOR LCD
TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO
MANUAL DE OPERAÇÃO
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
SHARP CORPORATION
http://www.sharp-eu.com
Printed in Poland
Gedruckt in Polen
Imprimé en Pologne
Stampato in Polonia
Gedrukt in Polen
Impreso en Polonia
Impresso na Polónia
TINS-E281WJN1
09P10-PL-NG
PIN
LC-32LE700E/LC-32LE700S/
LC-40LE700E/LC-40LE700S/
LC-46LE700E/LC-46LE700S/
LC-52LE700E/LC-52LE700S
E281WJN1
OPERATION MANUAL/BEDIENUNGSANLEITUNG/MODE D’EMPLOI/MANUALE DI
ISTRUZIONI/GEBRUIKSAANWIJZING/MANUAL DE MANEJO/MANUAL DE OPERAÇÃO
1
LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E
LC-32LU700E LC-32LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S
LC-32LE705E LC-32LE705S LC-40LE705E LC-40LE705S
LC-46LE705E LC-46LE705S LC-52LE705E LC-52LE705S
LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E
LC-32LU705E LC-32LU705S LC-40LU705E LC-40LU705S LC-46LU705E LC-46LU705S
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
Cover_GB01_LE705E.indd 1Cover_GB01_LE705E.indd 1 2009/10/09 13:54:082009/10/09 13:54:08
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sharp LC-46LE705S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sharp LC-46LE705S in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 9,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info