Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Italiano
no
17
6. Altoparlanti - Integrati da 3”.
7. Manopola volume - Ruotate in senso orario per alzare il volume.
- Ruotate in senso antiorario per abbassare il
volume.
Caratteristiche sul retro:
8. Ingresso AUX - Presa di ingresso per connessione a sorgenti
audio, esempio: lettori MP3, iPod, lettori CD o TV.
9. Uscita cuffie - Presa per la connessione di cuffie separate.
L’inserimento farà disattivare l’altoparlante
principale.
10. Ingresso AC/DC - Per l’inserimento dell’alimentatore (incluso) e il
collegamento ad una presa elettrica per
l’operatività in AC o il caricamento delle batterie.
11. Antenna FM - Regolate la lunghezza dell’antenna telescopica e
ruotatela fino ad ottenere la migliore ricezione
FM. Questa regolazione non influenza la
ricezione AM. L’antenna AM è integrata nella
radio e per regolare la miglior ricezione di questa
banda, dovrete solo ruotare l’unità. Tenete
l’antenna FM retratta e bloccata nella sua
posizione quando non in uso per evitare danni.
12. Scomparto batterie - Per l’installazione di batterie ricaricabili.
Istruzioni per l’uso
Per l’operatività AC inserite l’alimentatore nella presa AC/DC sul retro dell’unità e
quindi collegatelo alla presa principale AC (AC 230V-50Hz).
Prima di iniziare l’utilizzo con le batterie, assicuratevi che le batterie siano del
tutto cariche.
Scollegate l’alimentatore dalla presa principale quando non usate l’unità.
1. Accendete l’unità muovendo l’interruttore Mode su FM o AM.
2. Adesso si accenderà la luce di sfondo arancione nella finesra delle
frequenze.
3. Regolate l’unità sulla stazione desiderata ruotando la manopola di
sintonizzazione della frequenza per la migliore ricezione..
4. Regolate il volume al livello desiderato.
5. Muovendo l’interruttore Mode su OFF, spegnerete l’unità.
Utilizzo con batterie
Quest’unità ha una batteria ricaricabile integrata.
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic P2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic P2500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Dansk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info