Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Français
çais
14
3. Réglez l'appareil sur la station désirée dans la bande sélectionnée en
tournant le tuner sur la fréquence qui convient et affinez le réglage
jusqu'à obtenir la meilleure réception.
4. Ajustez le volume au niveau désiré.
5. Tournez l'interrupteur Mode sur OFF pour éteindre l'appareil.
Fonctionnement de la batterie
Cet appareil est doté d'une batterie rechargeable intégrée.
Mise en charge normale de la batterie (radio éteinte) :
Tournez l'interrupteur Mode sur CHARGE.
Branchez l'adaptateur électrique dans la prise d'entrée CA/CC située à
l'arrière de l'appareil et connectez-le à la prise secteur CA (CA 230 V-50 Hz).
La lumière rouge du témoin LED clignotera pendant la mise en charge des
batteries.
La lumière verte du témoin LED s'allumera une fois la batterie complètement
chargée.
Débranchez l'alimentation lorsque la LED est verte.
La LED s'éteint.
Avec une batterie complètement chargée (minimum 8 heures), l'appareil peut
fonctionner pendant environ 7 à 8 heures en CC à une sortie de volume de
50 %.
Veuillez noter que la réception de la radio s'affaiblit et que le son peut être
déformé lorsque la batterie a besoin d'être chargée.
Charge d'entretien (radio allumée) :
Tournez l'interrupteur Mode sur OFF.
Branchez l'adaptateur électrique dans la prise d'entrée CA/CC située à
l'arrière de l'appareil et connectez-le à la prise secteur CA (CA 230 V-50 Hz).
Allumez l'appareil en tournant l'interrupteur Mode sur FM ou AM.
La lumière rouge du témoin LED clignotera pendant la mise en charge de la
batterie.
La lumière verte du témoin LED s'allumera une fois la batterie complètement
chargée.
Débranchez l'alimentation lorsque la LED est verte.
La LED s'éteint.
Avec une batterie complètement chargée (minimum 8 heures), l'appareil peut
fonctionner pendant environ 7 à 8 heures en CC à une sortie de volume de
50 %.
Veuillez noter que la réception de la radio s'affaiblit et que le son peut être
déformé lorsque la batterie a besoin d'être chargée.
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic P2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic P2500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Dansk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info