Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
English
10
Red light in the LED indicator will flash when batteries are charged.
Green light in the LED indicator will glow after full charging.
Unplug the power supply when LED is green.
LED turns off.
With fully charged battery (min. 8 hours) the unit can be operated for ap-
proximately 7-8 hours by DC at 50% volume output.
Note that the radio reception becomes weak and the sound may be distorted
when the battery requires recharge.
Trickle charge (Radio switched on):
Turn the Mode Switch to OFF.
Plug in the power adaptor into the AC/DC input socket at the back of the unit
and then connect to AC main socket (AC 230V-50Hz).
Switch on the unit by turning the Mode Switch to FM or AM.
Red light in the LED indicator will flash when battery is being charged.
Green light in the LED indicator will glow after full charging.
Unplug the power supply when LED is green.
LED turns off.
With fully charged battery (min. 8 hours) the unit can be operated for ap-
proximately 7-8 hours by DC at 50% volume output.
Note that the radio reception becomes weak and the sound may be distorted
when the battery requires recharge.
Important Safety Notes:
Cleaning
Wipe the unit with a soft dust cloth if it becomes dusty. Never use wax, polish
sprays or abrasive cleaners.
Replacement Parts / Battery
When replacement parts / battery are required, be sure the service technician
uses replacement parts as specified by the manufacturer or have the same char-
acteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, elec-
tric shock or other hazards.
Warning
Never allow water or other liquid to get inside the unit.
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic P2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic P2500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Dansk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info