Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
9
7. Volume knob - Rotate clockwise to increase volume.
- Rotate counter-clockwise to decrease volume.
Features at the back:
8. AUX in - Input socket for connection of audio. sources, i.e.
MP3 Player, iPod, CD Player or TV.
9. Headphone out - Socket for connection of separate headphone.
This will mute the primary speaker.
10. AC/DC input - For plug-in of power adaptor (included) and con-
nection to power source for AC operation or bat-
tery charge.
11. FM antenna - Adjust the length of the telescopic antenna and
rotate until the best FM reception has been
achieved. This adjustment does not affect the AM
reception. The AM antenna has been built-in to
the radio and for the best reception of this band
area just rotate the unit. Keep the FM antenna re-
tracted in its locked position when not being used
to avoid damage.
12. Battery compartment - For installation of rechargeable batteries.
Operating instructions
For AC operation plug in the power adaptor into the AC/DC input socket at
the back of the unit and then connect to AC main socket (AC 230V-50Hz).
Prior to battery operation make sure that battery has been fully charged.
Disconnect the power adaptor from main socket when not using the unit.
1. Switch on the unit by turning the Mode Switch to FM or AM.
2. Now the orange backlight at the Frequency Window will glow.
3. Adjust to the desired station in the selected band by rotating the Fre-
quency Tuner to the frequency and fine tune to best reception.
4. Adjust the volume to the desired level.
5. Turn the Mode Switch to OFF to switch of the unit.
Battery operation
This unit has built-in rechargeable battery.
Normal battery charge (Radio switched off):
Turn the Mode Switch to CHARGE.
Plug in the power adaptor into the AC/DC input socket at the back of the unit
and then connect to AC main socket (AC 230V-50Hz).
English
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic P2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic P2500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Dansk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info