Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
25
Paramètres système (menu System settings)
Configuration de l'égaliseur
Remarque : Vous pouvez choisir un égaliseur parmi ceux qui sont disponibles sur votre
radio, mais vous pouvez également définir votre propre égaliseur, sous
l'option "My EQ profile setup".
1. Pour choisir un égaliseur, appuyez sur MENU
<System settings>
<Equaliser> et
appuyez sur SELECT pour valider votre choix.
2. Tournez SELECT sur un égaliseur ou sur "My EQ profile setup".
a. Par exemple, appuyez sur le bouton SELECT pour valider "My EQ profile setup".
b. Appuyez sur SELECT pour valider "Bass", tournez SELECT pour régler les basses
et appuyez sur SELECT pour valider votre choix.
c. Réglez les aigus (Treble) et l'intensité sonore (Loudness) de la même manière.
d. Tournez le bouton SELECT sur < "Save"> et appuyez sur SELECT pour enregistrer
les réglages de l'égaliseur.
Configuration du réseau
Remarque : Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion réseau, les options
de cette section peuvent vous aider à les diagnostiquer et les résoudre.
1. Certaines options affichent des informations et d'autres vous permettre de modifier
manuellement des paramètres réseau. Pour accéder aux options, appuyez sur MENU
< System settings >
< Network > et appuyez sur SELECT pour valider votre
choix.
2. Tournez SELECT sur l'option réseau que vous désirez :
Connexion à un autre routeur --------- Assistant Internet
Détermination de l'adresse MAC, de la région du Wlan, de l'adresse IP, etc. ----------
Afficher la configuration.
Changement de région ---------- Région Wlan
Passage d'une connexion réseau câblé (LAN) à une connexion sans fil -----------
Configuration manuelle
Affichage de la liste des réseaux enregistrés ou suppression des réseaux inutiles
---------- Profil réseau
3. Appuyez sur SELECTpour valider vos choix.
27

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic IN200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic IN200 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Scansonic IN200

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 33 pagina's

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - English - 26 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info