Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
23
<Daylight savings> : Tournez SELECT pour
"ON" et appuyez sur SELECT pour valider votre
choix. Les réglages sont terminés.
Réglages de la fonction réveil
Remarque : Vérifiez que l'horloge est exacte avant de configurer la fonction réveil.
1. Pour activer la fonction veil, appuyez sur MENU
<Main menu>
<Alarms> et
appuyez sur SELECT pour valider votre choix.
2. Tournez le bouton SELECT pur sélectionner l'heure de réveil 1 ou 2 et appuyez sur
SELECT pour valider votre choix.
3. Configurez les paramètres suivants :
ψ Enable : Désactivé, chaque jour, une fois, samedi et dimanche ou jours ouvrés de la
semaine
ψ Time : 00:00
ψ Mode : Sonnerie, Radio Internet ou Radio FM
ψ Preset : cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez la radio
Internet ou la radio FM comme source audio de réveil.
ψ Volume : Tournez SELECT jusqu'à sélectionner un niveau sonore confortable et
appuyez sur SELECT pour valider votre choix.
Remarque : Ne réglez pas le volume de la radio à zéro (Mute) si vous voulez que la
source audio puisse vous réveiller.
ψ Save : Pour terminer, tournez SELECT sur cette option et appuyez sur SELECT
pour valider et enregistrer tous vos réglages de réveil.
L'icône de réveil appropriée s'allume en bas et à gauche sur l'écran.
Pour afficher l'état de la fonction réveil, appuyez sur STANDBY/ON. La radio se place en
mode veille.
25

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic IN200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic IN200 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Scansonic IN200

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 33 pagina's

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - English - 26 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info