638436

Advertentie

5
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
3
Guide de démarrage rapide
Préalable
Nous vous remercions d'avoir acheté cette radio ! Avant de pouvoir l'utiliser, quelques
préalables sont nécessaires :
Réseau LAN :
Vérifiez que l'environnement Internet est prêt et que le réseau LAN est disponible (un modem
ADSL ou un modem-câble est fortement recommandé).
Réseau LAN sans fil :
Une connexion Internet à large bande.
Un point d'accès sans fil (Wi-Fi) relié à la connexion Internet à large bande, de
préférence via un routeur.
Si le réseau sans fil est protégé par le protocole de curisation WEP (Wired Equivalent
Privacy) ou WPA (Wi-Fi Protected Access), le code WEP ou WPA vous est nécessaire
pour que la radio Internet puisse communiquer avec le réseau.
Si votre réseau sans fil est configuré pour des stations précédemment approuvées, vous
devez communiquer l'adresse MAC de la radio au point d'accès sans fil. Pour connaître
l'adresse MAC de la radio, sélectionnez les options de menu suivantes :
Appuyez sur la touche MENU
System settings
Network
View settings
MAC
address
Pour transmettre l'adresse MAC au point d'accès sans fil, lisez les instructions fournies
avec ce point d'accès.
Avant de continuer, vérifiez que le point d'accès sans fil est sous tension et qu'il est connecté
à votre connexion Internet à bande large, ou que le câble LAN est correctement branché.
Pour être sûr que ces éléments fonctionnent correctement, lisez les instructions fournies
avec le point d'accès sans fil et celles fournies avec le réseau LAN !
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Scansonic-IN200

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic IN200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic IN200 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Scansonic IN200

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 33 pagina's

Scansonic IN200 Gebruiksaanwijzing - English - 26 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info