Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
28
Color Enhancer
Selecting
Warm
will deepen the picture
red tints and
Cool
will highlight the
picture blue tints.
1
Press the MENU key to display
the Main menu.
2
Use the CURSOR ▲▼ keys to
highlight the
Picture / Sound
category. Press ENTER.
3
Use the CURSOR ▲▼ keys to
highlight the
Color Enhancer
option. Press ENTER.
4
Use the CURSOR ▲▼ keys to
choose
Normal
,
Warm,
or
Cool
.
5
Press the EXIT key to return to
normal TV viewing.
Manual Picture and Sound
Adjustments
The available manual options are:
Picture
: Choose this option to
adjust the Color, Tint, Con-
trast, Brightness, and
Sharpness.
Sound
: Choose this option to
adjust the Bass and Treble.
Surround
: Choose either On or Off.
NOTE: Surround sound is not available
on Digital channels.
1
Press the MENU key to display
the Main menu.
2
Use the CURSOR ▲▼ keys to
highlight the
Picture / Sound
category. Press ENTER.
3
Use the CURSOR ▲▼ keys to
highlight the
Manual
option.
Press ENTER.
4
Use the CURSOR ▲▼ keys to
select
Picture
,
Sound
, or
Sur-
round
. Press ENTER.
5
Use the CURSOR ▲▼ keys to
select the option you want to
adjust.
6
Then use the CURSOR
keys to make an adjustment (or to
set On / Off).
7
Press the MENU key to move
back to the Picture / Sound
menu, if necessary.
8
Repeat Steps 4 through 7 as
necessary.
When you have finished making
adjustments, press the EXIT key to
return to normal TV viewing.
DYNAMIC AI
DYNAMI C AI
Off
Off
On
On
Dynamic AI
This feature performs real-time correc-
tion of white and dark color
gradations, to reduce flat black areas
of dark scenes. It also automatically
corrects low-contrast images, increas-
ing definition for a much more
dynamic picture quality.
1
Press the TUNER key to select
the Analog Tuner.
2
Press the MENU key to display
the Main menu.
3
Use the CURSOR ▲▼ keys to
highlight the
Picture / Sound
category. Press ENTER.
4
Use the CURSOR ▲▼ keys to
highlight the
Dynamic AI
option.
Press ENTER.
5
Use the CURSOR ▲▼ keys to
choose
On
or
Off
. Press the EXIT
key to return to normal TV
viewing.
PICTURE/SOUND ADJUSTMENT OPTIONS (CONTINUED)
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sanyo DP42545 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sanyo DP42545 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info