Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
Contents
1. Quick Start 1
Features 1
What You Need to Begin 2
Installing the Battery 2
The Basic Controls 4
Play Music 5
Listen to the FM Radio 7
Record Notes and Meetings 8
2. Playing Music 9
Connecting and Disconnecting 9
Using the Music Controls 9
Listening to Music 10
Organizing and Transferring Music 11
Creating Playlists 11
Deleting Music 11
Adjusting Settings 12
3. Listening to the FM Radio 14
Using the FM Radio Controls 14
Finding a Radio Station 15
Switching Between Normal and Preset Modes 15
Setting Preset Stations Automatically 16
Setting Stereo and Mono Modes 16
Save a Radio Station as a Preset 16
Delete a Preset Radio Station 17
4. Recording Notes and Meetings 18
Using the Recording Controls 18
Start a Recording 19
Pause a Recording 19
Playback a Recording 19
Delete a Recording 20
5. Navigating the Software Menus 21
6. Tips and Troubleshooting 26
7. Learn More, Service, and Warranty Information 27
8. Safety Tips and Cleaning Instructions 29
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw SanDisk sdmx1 16gb bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van SanDisk sdmx1 16gb in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info