Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
programmaoverzicht _31
05 PROGRAMMAOVERZICHT
programmaoverzicht
PROGRAMMAOVERZICHT
( gebruikersoptie)
PROGRAMMA
Max. lading (kg) WASMIDDEL
Max. temp.
(
˚C
)
WF8604
WF8602
WF8600
WF8608
WF8502
WF8500
WF8508
Voorwas
Hoofdwas Wasverzachter
Katoen 6.0 5.0
ja
95
Synthetisch 2.5 2.5
ja
60
Jeans 2.5 2.5
ja
60
Zijde & kant 1.0 1.0 - ja
30
Sport kleding 2.0 2.0
ja
60
Wol
2.0 1.5 - ja
40
Handwas 2.0 1.5 - ja
40
Baby katoen 3.0 2.5
ja
95
Donkere was
3.0 2.5
ja
40
Dagelijks
programma
3.0 2.5
ja
60
Kort programma
2.0 2.0 - ja
60
PROGRAMMA
Centrifugesnelheid (max.) toeren/min
Eindtijd
Programmaduur
(min)
WF8604
WF8602
WF8502
WF8600
WF8500
WF8608
WF8508
Katoen 1400 1200 1000 800
130
Synthetisch 1200 1200 1000 800
91
Jeans 800 800 800 800
79
Zijde & kant 400 400 400 400
36
Sport kleding 1200 1200 1000 800
74
Wol
800 800 800 800
39
Handwas 400 400 400 400
32
Baby katoen 1400 1200 1000 800
133
Donkere was
1200 1200 1000 800
79
Dagelijks
programma
1200 1200 1000 800
71
Kort programma
1400 1200 1000 800
29
1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 15 minuten langer.
2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma’s zijn gemeten onder de omstandigheden
die in de standaard IEC 60456 / EN 60456 zijn aangegeven.
3. De duur van het programma kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van
verschillen in waterdruk en watertemperatuur, de lading en het soort wasgoed.
4. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd wordt elke cyclus van het programma verlengd.
WF8604FE-02613D_NL.indd 31 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18
31

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info