Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
problemen oplossen en informatiecodes _29
04 PROBLEMEN OPLOSSEN
problemen oplossen en
informatiecodes
CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW
WASMACHINE
PROBLEEM OPLOSSING
De machine wil niet starten Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
Controleer of de deur goed gesloten is.
Controleer of de waterkraan open is.
Druk op de knop Start/Pauze.
Er is geen of niet genoeg
water
Draai de kraan volledig open.
Controleer of de toevoerslang niet bevroren is.
Leg de toevoerslang recht.
Reinig het filter in de watertoevoerslang.
Na voltooiing van het
wasprogramma is
wasmiddel achtergebleven
in de wasmiddellade
Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.
Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt
gestopt.
De wasmachine schudt of
maakt te veel geluid.
Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet
het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas
te zetten.
Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.
Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander
voorwerp.
Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.
De wasmachine voert geen
water af en/of centrifugeert
niet
Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen.
Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.
De deur zit dicht en kan niet
geopend worden.
U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of
uitgeschakeld is openen.
Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.
WF8604FE-02613D_NL.indd 29 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:18
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info