Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
14_ installatie van uw wasmachine
STAP 4
De watertoevoer en -afvoer aansluiten
De watertoevoerslang aansluiten
1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang
voor koud water aan op het invoerpunt voor
koud water aan de achterzijde van de machine.
Draai deze met de hand vast.
De watertoevoerslang moet met het
ene uiteinde worden aangesloten op de
wasmachine en met het andere uiteinde
op de waterkraan. Rek de slang niet uit.
Als de slang te kort is, kunt u een langere
hogedrukslang gebruiken.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang
voor koud water aan op de koudwaterkraan
en draai deze met de hand vast. Indien nodig
kunt u de hoek van de slang aan de kant van
de wasmachine veranderen door de fitting los
te draaien, de slang te draaien en de fitting
vervolgens weer vast te draaien.
Voor bepaalde modellen met een warmwatertoevoer:
1. Sluit de rode L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt
voor warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan
en draai deze met de hand vast.
3. Gebruik een Y-stuk als u alleen koud water wilt gebruiken.
Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de
watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.
Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt,
of als uw kraan te groot is, verwijdert u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de
adapter.
installatie van uw wasmachine
WF8604FE-02613D_NL.indd 14 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:08
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info