Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
installatie van uw wasmachine _11
01 INSTALLATIE
Afvoer
Samsung adviseert een standpijphoogte van 46 cm. De afvoerslang moet in de slanggeleider op
de standpijp worden aangesloten. De standpijp moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslag er
goed in past. De afvoerslag is in de fabriek bevestigd.
Ondergrond
Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst
worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om vibratie beperkt te houden en
onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan
de vibratie en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.
Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of zwakke ondergrond.
Omgevingstemperatuur
Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. Uw wasmachine
bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. IJs in de leidingen kan schade
veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.
Installatie in een nis of kast
Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:
Zijkanten: 25 mm Achterkant: 51 mm
Bovenkant: 25 mm Voorkant: 465 mm
Wanneer de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een
ruimte nodig van minimaal 465 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke
ventilatieruimte nodig.
UW WASMACHINE INSTALLEREN
STAP 1
Een plaats uitzoeken
Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:
Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere
ventilatiebelemmeringen
Vermijd direct zonlicht
Zorg voor voldoende ventilatie
Het mag er niet vriezen
Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat
WF8604FE-02613D_NL.indd 11 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:06
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info