Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
10_ installatie van uw wasmachine
installatie van uw wasmachine
INSTALLATIEVEREISTEN
Elektrische toevoer en aarding
Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle
bedrading en aarding uitgevoerd worden in overeenstemming met de laatste herziening van de
regels in de National Electrical Code ANSI/NFPA, No. 70 uit de Verenigde Staten. Neem tevens
plaatselijke codes en regelgeving in acht. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het
apparaat om te zorgen voor afdoende elektrisch onderhoud aan het apparaat.
Gebruik nooit een verlengsnoer.
Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.
Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:
220 V~240 V, 50 Hz, zekering of installatieautomaat van 15 A
Een eigen groep voor alleen uw wasmachine
Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt
met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg
kan vloeien.
De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct
aangesloten en geaard stopcontact.
Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.
Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de
wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine.
Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren
door een bevoegd elektricien.
Watertoevoer
De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 50 kPa en 800 kPa ligt.
Een waterdruk onder de 50 kPa kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan
waardoor deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de
wasmachine er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine
uitgeschakeld wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te
voorkomen wanneer er binnenin een slang los raakt.)
De kraan moet binnen 1,22 m van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat de
bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.
Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 3 m.
U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:
De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.
Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WF8604FE-02613D_NL.indd 10 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:05
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info