Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
veiligheidsvoorschriften _7
Een roestvrije trommel roest gewoonlijk niet. Als echter metalen objecten zoals haarspelden
voor langere tijd achterblijven in de trommel, kan deze op den duur toch roesten.
Laat geen water of bleekmiddel met chloor voor langere tijd in de trommel staan.
Gebruik geen water dat ijzer bevat en laat het niet langere tijd in de trommel staan. Als
zich roest begint te vormen op de oppervlakte van de trommel, gebruik dan een spons
of zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te
maken. (Gebruik in geen geval een metalen borstel.)
Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze
openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.
Gebruik de nieuwe slangen. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.
Instructies in verband met het AEEA-label
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden
van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander
bedrijfsafval voor verwijdering.
WF8604FE-02613D_NL.indd 7 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:04
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info