Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
6_ veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Alle water- en elektrische leidingen moeten worden aangelegd door bevoegde technici, met
inachtneming van de gebruikshandleiding (zie “De wasmachine installeren”). Raadpleeg
tevens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor het schoonmaken of het
verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af.
Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.
Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen
kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
Laat kinderen of huisdieren nooit op of in het apparaat spelen. Ze kunnen hierdoor gewond
raken of stikken.
De glazen deur wordt tijdens het wassen zeer heet. Raak de glazen deur nooit aan als het
apparaat in bedrijf is.
Probeer niet zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Reparaties door een onervaren
of onbevoegd persoon kunnen verwondingen tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat een
meer ingrijpende reparatie nodig is.
Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze uit veiligheidsoverwegingen worden
vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een
vergelijkbaar bevoegde persoon.
Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door ons geautoriseerd
servicecentrum en alleen originele reserveonderdelen mogen worden gebruikt.
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de
wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond
raken wanneer ze opgesloten worden.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis,
tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat
hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient de gebruiker zich bekend te maken met
de gebruiksaanwijzingen van het apparaat en moet de gebruiker voorzichtig zijn bij het
gebruik.
Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de
waterkraan en de afvoer.
Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.
Gebruik geen behandeld water dat olie, crème of lotion bevat, zoals vaak aangetroffen in
schoonheids- of massagesalons.
Anders kan de pakking vervormen, waardoor het kan gebeuren dat de machine niet
goed functioneert of dat waterlekkage optreedt.
veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WF8604FE-02613D_NL.indd 6 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:04
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info