Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
veiligheidsvoorschriften _5
Zo vermindert u het gevaar voor brand of explosies:
Was geen stukken die gewassen, geweekt of behandeld zijn met benzine,
stomerijmiddelen of andere ontvlambare of explosieve stoffen. Deze kunnen dampen
afgeven die kunnen ontvlammen of exploderen. Spoel materialen die in aanraking
zijn geweest met reinigingsvloeistoffen of andere brandbare (vloei)stoffen met de
hand uit voordat u ze in de wasmachine stopt. Zorg dat alle sporen van dergelijke
(vloei)stoffen en walmen zijn verwijderd. Onder ander de volgende stoffen zijn gevaarlijk:
aceton, gedenatureerde alcohol, benzine, kerosine, bepaalde vloeibare huishoudelijke
reinigingsmiddelen en vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars.
Doe geen benzine, stomerijmiddelen of andere brandbare of explosieve middelen in de
wasmachine.
Onder bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in warmwatersystemen,
zoals boilers, die twee weken of langer niet gebruikt zijn. WATERSTOFGAS IS
EXPLOSIEF. Wanneer uw warmwatersysteem twee weken of langer niet gebruikt is, zet u
alle warmwaterkranen in uw huis open en laat u het water enkele minuten lopen voordat
u uw wasmachine gebruikt. Hierdoor komt al het eventueel opgebouwde waterstofgas
vrij. Aangezien waterstofgas brandbaar is, moet u roken of open vuur vermijden.
Bij een gaslek moet u onmiddellijk ventileren en de stekker niet aanraken.
Koppel de machine los van de elektriciteit voordat u onderhoud uitvoert aan de machine.
Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde,
harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine
beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen
voorwerpen.
Open de deur van de wasmachine niet als u nog water ziet. Controleer of het water is
weggelopen voor u de deur opent.
Voer aan geen enkel onderdeel van uw wasmachine reparaties, vervangingen of onderhoud
uit, tenzij u de aanbevolen reparatie-instructies volledig begrijpt en u over de juiste
kwalificaties beschikt om deze uit te voeren. Werk uitgevoerd door een niet-geautoriseerde
persoon kan de garantie doen vervallen.
Sluit de wasmachine met nieuwe slangen op de kraan aan. Neem de oude slangen niet
meer in gebruik.
De kwaliteit van waterslangen neemt na verloop van tijd af. Controleer de slangen
regelmatig op bobbels, knikken, scheuren, slijtage en lekken. Vervang ze indien
noodzakelijk en in elk geval elke vijf jaar.
Verwijder voor gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en alle
transportbouten. Als u dit niet doet, kan dit ernstige schade tot gevolg hebben. Zie pagina
12 “De transportbouten verwijderen”.
Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledige cyclus draaien
zonder inhoud.
Zie “Voor het eerst wassen”.
VOORZICHTIG
WF8604FE-02613D_NL.indd 5 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:03
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung WF8500AE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung WF8500AE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - Deutsch - 14 pagina's

Samsung WF8500AE Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's

Samsung WF8500AE Snelstart handleiding - English, Français, Italiano, Português, Espanôl, Espanõl - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info