Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
English - 4 English - 5
Creating Your Samsung Account
If you have Samsung account, you can use Smart Hub easily.
1
Press the button on the remote control, Press the red
a
button on the remote
control to display the Login window.
% When using the Smart Touch Control, press the RETURN
R
button to close the
button screen and use.
2
When the Login window appears, select the Create Account button.
3
Move to the Samsung account field, and then press the
E
button. A window appears
with an entry screen and a keypad. The ID must be a valid e-mail address in the
following format: sample@sample.com or sample@sample.net. The same password in
the confirm password field in the same fashion.
% If you have a Bluetooth or USB keyboard connected to the TV, enter your e-mail
address using a Bluetooth or USB keyboard. When done, enter the password in the
same way.
4
After entering all items, move to the Create Account item, and then the
E
button.
Your account will be created.
Login
What is Samsung Account? A Samsung Account is an integrated
membership account that lets you access all the services provided
by Samsung through a single registered account.
Password
Samsung account
Press [Enter]
Press [Enter]
Remember my password
Sign me in automatically
Login
Face Recognition Mode
Cancel
R
Return
Create Account
Using Smart Hub, you can stream movies, videos, and music from the Internet, access various for pay or free of-charge applications and
view them on your TV.
Application content includes news, sports, weather forecasts, stock market quotes, maps, photos, and games.
For more detailed information about Smart Hub, see “Smart Hub” in e-Manual.
% The illustration of the manual may vary from the actual shape partially.
Method 1
Press the button on the remote control.
Method 2
Menu
Support
Smart Hub
Smart Hub
Face recognition
Face recognition lets you register your face with your Samsung account so that you can log into your Smart Hub account using the Face
recognition function without inputting your account ID or your account password.
% In order for Face recognition to function, a thumbnail image of your face will be stored in your TV for logging-in purposes.
% If you use Face recognition to log into Smart Hub, it may be less secure than logging in with an ID and password.
Method 1 (When your Samsung
account is logged in the Smart Hub)
T
Settings
Account Manager
Change account information
Register Face
Method 2 (When your Samsung
account is not logged in the Smart Hub)
a
Face Recognition Mode
Face recognition
To register your face in your Samsung account
1
Press the
T
button on the remote control, and then select Settings.
2
Select Account Manager
Change account information.
3
Select Register Face. A pop-up message appears. If you agree to use Face
recognition, select OK.
% The lighting of environment , and degree of lightness or darkness of a recognized
face to face, depending on your TV may not be able to recognize exactly.
Settings
R
Return
Account Manager
Service Manager
Reset
About Smart Hub
[Smart TV QSG-XN ZF]BN68-04471F-01L04.indb 5 2012-05-16 오전 11:37:29
5Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung UE55ES7000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung UE55ES7000 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info