Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
Plasma TV
user manual
BN68-01448A-00
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Country
Customer Care Centre
Web Site
AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com
CHINA
800-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
HONG KONG 3698-4698 www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1800 110011
www.samsung.com
INDONESIA 0800-112-8888 www.samsung.com
JAPAN 0120-327-527 www.samsung.com/jp
MALAYSIA 1800-88-9999 www.samsung.com/my
New zealand 0800SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/nz
PHILIPPINES 1800-10-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/ph
SINGAPORE 1800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com
SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864 ) www.samsung.com
TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/tw
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TURKEY 444 77 11 www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
VIETNAM 1 800 588 889 www.samsung.com
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please
register your product at
www.samsung.com/global/register
Model Serial No.
BN68-01448A.indb 1 2008-03-31 오후 6:15:40
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung PS50A410 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung PS50A410 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info