Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/66
Pagina verder
LCD TV
LE37 M8
LE40M8
LE40N8
LE46M8
LE46N8
LE52M8
Owners Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT
Register your product at www.samsung.com/global/register
Record your Model and Serial number here for future reference.
▪ Model _______________ ▪ Serial No. _______________
BN68-01186A-01
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Country
Customer Care Centre
Web Site
REPUBLIC OF IRELAND 0818 717 100
www.samsung.com/uk
U.K 0870 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk
BN68-01186A-Eng-Cover.indd 1 2007-03-13 �� 11:28:55
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • We hebben een nieuw modem maar willen die op een andere plek zetten om een betere verbinding te krijgen. De tv is nog aangesloten op de modemkabel maar dat is een hele klus om deze te verplaatsen. Is het mogelijk om de tv draadloos via WiFi te verbinden? Gesteld op 8-3-2020 om 15:45

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE37M8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE37M8 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung LE37M8

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 61 pagina's

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 498 pagina's

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 188 pagina's

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English - 498 pagina's

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Français - 188 pagina's

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Français - 498 pagina's

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 188 pagina's

Samsung LE37M8 Gebruiksaanwijzing - Italiano, Português, Espanõl - 498 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info